rijsoord banner

- Ridderkerk, 19 November. In de heden gehouden raadsvergadering kwamen onder meer ter tafel: een adres van de Ned. herv. kerk te Rijsoord, houdende klachten over het bemoeielijken van leden hunner gemeente door leden der doleerende kerk, waarom adressanten verzochten de aanstelling van een derden veldwachter in dat deel der gemeente, alsmede een adres onderteekend door leden der doleerende gemeente, daarbij verzoekende geen veldwachter te Rijsoord te plaatsen om reden de rust, welke nu gehandhaafd werd, alsdan misschien zou worden gebroken.
Naar aanleiding hiervan stelt de voorzitter voor over te gaan tot de benoeming van een derden veldwachter en dezen alsdan te stationeeren te Rijsoord.
De dienst wordt tot heden te Rijsoord waargenomen door de twee gemeente-veldwachters en den rijksveldwachter, waarvoor deze iederen keer aan hnnen werkkring moeten worden ontrokken, hetgeen echter niet langer zoo kan gaan
De heer De Koning zegt niet met den voorzitter mede te kunnen gaan en stelt voor om nu eens te beginnen met
alleen te later surveilleeren door den nachtwaker; vooral nu de betaling van het zitgeld in de herv. kerk bijna
geheel is afgeloopen zal het wel rustiger worden.
De heer Smit stelt voor aan den heer officier van justitie de overplaatsing te vragen van den
rijksveldwachter van Slikkerveer naar Rijsoord; te Slikkerveer jan dan de politiedienst wel worden gedaan door den
aldaar wonenden onbezoldigden rijksveldwachter HEIJBOER, welke dit tegen eenige vergoeding zal willen doen.
Na eenige overwegingen en besprekingen wordt dit voorstel aangenomen, en zal aan den officier van
justitie de overplaatsing worden verzocht van den rijksveldwachter te Slikkerveer.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 22 november 1890 (13e jg. No. 1342)