rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Februari. In de Dinsdagavond j.l. gehouden vergadering, der Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" bracht de Penningmeester verslag uit over den toestand der kas, waaruit bleek dat over het afgeloopen boekjaar de ontvangsten bedroegen f 195,55 en de uitgaven f 182,465, zoodat er een saldo restte van f 13.085. Bovendien is er nog f 87,82 in de Nutsspaarbank belegd. Daarna had de verkiezing plaats van een bestuurslid ter vervanging door de periodieke aftreding van den heer J. Velthuizen. Met groote meerderheid van stemmen werd deze herkozen. Het bestuurd bestaat uit de heeren J.C. de Back, voorzitter; C.A. Karseboom, vice-voorzitter; W.H. Lenselink, Penningmeester en L. Goudswaard, bibliothecaris. De vereeniging telt thans 51 werkende leden.


- [INGEZONDEN] Mijnheer de Redacteur! Mag ik voor het onderstaande een plaatsje in uw veelgelezen blad? Op 21 Januari verzond ik met Bode Hooimeyer een potje boter, voor den Heer S.B. te Dordrecht. Op de Voorstraat gekomen zijnde, werd dit potje boter, door den Rijksbotervisiteur gekeurd, onder en toeloop van veel volk. Zondag 223 Januari ontving ik een brief uit Dordt, dat ik binnen 14 dagen tegen kwitantie de som van 35 cent jkon ontvangen. Dus mijn boter was goedgekeurd.
Na verloop van 10 dagen, wordt mij door een mijner Arbeiders gezegd, dat ik belastend word, van beboet te zijn, voor de som van honderd Gulden. Daat dit nu enkel leugen en laster is: zoo wil ik, voor mijj goeden naam en eer, dit in het openbaar tegenspreken. Nu ben ik Mijnheer de Redacteur volstrekt neit tegen het keuren mijner boter, al was het ook dat zij bij mijn in de kelder kwamen keuren, zoo zou ik dit goedvinden, minder netjes vind ik het, (alhoewel de Rijksbotervisiteur daar het recht toe heeft) om dit midden op straat te doen. Als dit ter plaatse gedaan was, waar de boter moest zijn, dan was ik van deze leugen en laster bevrijd gebleven. Hartelijk dank voor de plaatsing dezer regelen. A. v. 't HOFF, Rijsoord 2/2 '05.
Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 februari 1905 nr. 2817 (28e jg.)