rijsoord banner

- Rijsoord, 20 December. Gisteren avond gaf de zangveereniging "Oefening en Uitspanning" hare jaarlijksche openbare uitvoering. Het publiek was in groot getal opgekomen, het scheen dat iederen, odu en jong, nog eens genieten wilde van den zang, het pianaspel en de voordrachten. 16 liederen werden op glinke wijze gezongen, begeleid door het keurig pianospel van mejuffrouw Oerlemans, de blinde pianiste. Na den zang een negental voordrachten, die zeer in den smaak vielen. Dat de samengekomenen genoten was merkbaar, de stipste orde herschte gedurende de uitvoering..
De Voorzitter der zangvereeniging, de heer DE BACK, had de groote reden om een woord van dank tot de aanwezigen te richten, wat hij met harteleijkheid deed.
- Door de slechte straatverlichting alhier, had de heer H. alhier op een dezer avonden het ongeluk in de Waal te loopen. Hoewel gelukkig spoedig op den drooge, was het voor den heer H. bij dit koude en gure weer niet alles om zoo'n nat pak te doen. Moge hij er geen schadelijke gevolgen van ondervinden.
het is intusschen bedroevend om waar te nemen hie stiefmoederlijk wij in Rijsoord met de straatverlichting zijn bedeeld. Terwijl in Ridderkerk, te Slikkerveer en te Bolnes de verlichting uitstekend is, moet de uitgestrekte gemeente Rijsoord het met drie lantaarns, meestal half licht gevende, zien te stellen.
Waarlijk het is te hopen, dat de bevoegde autoriteit hier eens op letten zal en zoo niet, laten wij bij den gemeenteraad op goede straatverlichting aandringen. Wij betalen toch ook onze lasten en willen ook onze lusten genieten!
- Slikerveer, 20 December. Op het telephoonkantoor alhier zijn dit jaar behandeld 3226 telegrammen, t.w. verzonden 1770 en ontvangen 1456 stuks. Aan seinkosten werd ontvangen f 836,24. In het jaar '94 werden behandeld 2577 stuks ...;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 december 1895 (18e jg. nr. 1869)