rijsoord banner

- Ridderkerk, 18 October. Een zoontje van den heer G. Plaisier Gz., vlasboer alhier op het Dorp, had, op Maandag 16 dezer, des namiddags half twee het ongeluk, terwijl hij op de vensterdorpel zat en zijn evenwicht verloor, te vallen en te recht te komen op de voor de woning bevindende straat, waardoor hij zodanig aan zijn hoofd verwond werd, dat onmiddellijk geneeskundig hulp moest worden ingeroepen.
- Blijkens publicatie kunnen zich voor den a.s. wintercursus van het voorbereidend militair onderricht ter gemeente-secretarie alsnog aanmelden:
a. de lotelingen, die reeds het vorig jaar hebben geloot, doch in verband met het door hen getrokken nummer in aanmerking komen, om in het volgende jaar bij de militie te worden ingelijfd;
b. de jongelieden, die op 1 Juli van dit jaar nog niet militieplichtig waren, of op dien datum wel militielichtig zijnde zich ter zake van uitoefening van- of opleiding tot Landbouw, Handel en Nijbeheid enz., op vermelden tijd zich buitenlands ophielden.
- Rijsoord, 17 October. Het ressort Rijsoord der afdeeling Ridderkerk van het "Groene Kruis" hield Maandagavond j.l. in het Rijsoordsch Koffiehuis eene vergadering, waarop 62 leden tegenwoordig waren. De Voorzitter, de heer G. Flohil, deelde o.a. mede, dat de diaconie├źn der beide alhier bestaande kerken eene jaarlijksche bijdrage storten van f 5, het burgelijke armbestuur eene van f 25, doch van de andere diaconie├źn in de gemeente Ridderkerk is nog niets bekend. In het ledental is geen noemenswaardige verandering gekomen. Uit het verslag van den Penningmeester bleek, dat de inkomsten van af einde Februari j.l. hadden bedragen f 244,745, de uitgaven, met inbegrip van f 100, welke in de Spaarbank is belegd, f 224,75.
De Voorzitter bracht rapport uit over de aanwezige verplegingsartikelen en hun gebruik. In het magazijn zijn verschillende artikelen aanwezig, zooals badstoel, ziekenstoelen, ondersteken, thermometers, hospitaallinnen, enz., waarvan door 31 personen gebruik is gemaakt.
Bij de behandeling van de agenda der Algemeene Vergadering werd besloten, het voorstel Aarlanderveen (Dorp) niet te steunen.
Met een schrijven der afdeeling Pernis, betreffende het genoemde voorstel, kon zich de Vergadering evenmin vereeningen.
Over punt VIII der Beschrijvingsbrief gaf de Voorzitter eene nadere uiteenzetting. met het voorstel Pernis, de f 600 verhoogde subsidie voor de gezondheidskolonies te schrappen, kon de vergadering zich vereenigen.
Bij het vaststellen der begrooting voor het volgende jaar werd besloten 2 groote en 1 kinderledikant met toebehooren aan te schaffen en het tweede werkje van het "Groene Kruis" getiteld Voorkomt besmetting! gratis onder de leden te verspreigen.
Bij de periodieke aftreding van bestuursleden werden de heere J. Laaij en J.G. de Zeeuw, respectievelijk met 53 en 49 stemmen herkozen.
Bij de rondvraag wees de heer Joh. van Nes er op, dat op de eerste Algemeene Vergadering er over gesproken is, eene cussus op te richten in het leggen van eerste verband, dat zulks met het oog op de veiligheidswet ook in deze gemeente wel noodzakelijk is. De Voorzitter diende hem hierop van antwoord.
Nadat nog enkele leden op hunne vragen beantwoord waren, sloot de Voorzitter de vergadering.
- Ter herinnering aan zijn dertigjarig jubileum als postbode ontving de heer Joh. Bestebreurtje Gz. van de gezamenlijke postboden in het eiland IJselmonde en de Hoeksche waard een ruststoel.
- In de week van 6-12 October j.l. deden 14 gelukkige huisvaders in Ridderkerk aangifte van een geboren zoon of dochter. Niet minder dan 8 hunner wonen alhier.
- De jongeheer B.J. Aalbers in geplaatst als leerling op de Rijks-tuinbouwschool te Boskoop.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 18 October 1905 nr. 2890 (28e jg.)