rijsoord banner

- Rijsoord, 8 April. Het lijnzaad zaaien gaat van dit saizoen met horten en stooten, de grillige weersgesteldheid is hiervan de oorzaak. Drie weken gelegen werd het eerste gezaaid, de vorst bracht toen verhindering, in het begin dezer week werd gerekend, heel veel te zullen dien, doch regen en wind belemmerden dit, zoodat de zaaijerij nog niet is afgeloopen. Door de vlasboeren wordt merkelijk minder uitgezaaid, door landbouwers is de uitzaai op den koop, vooral in het noorden des lands, nog al aanmerkelijk.

- De mazelen beginnen ook hier allengs epidemisch te heerschen, dien ten gevolge zijn vele plaatsen in de school onbezet.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 9 april 1887