rijsoord banner

Ridderkerk, 21 Maart. De letterlievende vereeniging "Cremer", zal op 28 Maart e.k. wederom eene uitvoering geven. Mochten wij lang van een optreden dier vereeniging verstoken zijn, de antecedenten doen vermoeden dat het weer een avond van waarlijk genot zal zijn. De stukken, die opgevoerd zullen worden, zijn "Kunst en Adeltrots", drama in 5 bedrijven en "Flik en Flok in de klem", blijspel in een bedrijf. Het is te hopen dat een groot publiek zal opkomen, en der vereeniging toonen op die wijze te willen meewerken tot vooruitgang dier Vereeniging. (zie de advertentie in dit blad)

- Rijsoord, 22 Maart. Indien er zich geene buitengewone omstandigheden voordoen, hoopt de Zangvereeniging "Oefening en Uitspanning" a.s. Donderdag 28 Maart in de Openbare school eene buitengewone vergadering te houden, welke toegankelijk is voor kunstlievende leden en verdere geintroduceerden, waartoe ook behooren de leden van den Nederlandschen Zangersbond van gemengde koren. Met algemeene stemmen is ook "Oefening en Uitspanning" toegetreden als lid van genoemden bond. Voor den eersten keer, gedurende haar veertienjarig bestaan, zal zij zich ook buiten Rijsoord laten hooren.

zaterdag 23 maart 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1791.