rijsoord banner

- Rijsoord, 7 November. Een droevig ongeluk had jl. Woensdagmiddag alhier plaats. Een zoon van de wed L. Visser Lz. reed met een wagen, zoals wel meer gebeurd, met het vijfjarig zoontje van Broekzitter naast hem gezeten. Op vijf minuten afstands van de ouderlijke woning stortte het knaapje van den wagen en beef op de plaats dood.

- Het bestuur van de school met den Bijbel alhier is tot het besluit moeten komen, wegens plaatsgebrek, de November-aangifte van nieuwe leerlingen niet te doen plaats hebben, maar uit te stellen tot Mei a.s. met het voornemen de thans bestaande schoolwet 208 leerlingen, te vergrooten.

- De nieuwe brandspuit voor dit deel der gemeente Ridderkerk, vervaardigd door de heeren Bikkers en Zonen, brandspuitfabrikanten te Rotterdam is dezer dagen alhier beproefd. De straal, die te voorschijn kwam was krachtig en flink van grootte. Ook de afstand voldeed aan het bepaalde bij de bestelling. Evenwel bleek dat men 16 man aan het werk moest stellen, in plaats van 8, zooals geaccordeerd was, hetgeen, zooals ieder begrijpen kan, dubbele kosten veroorzaakt bij eenen eventueelen brand.

- Bolnes, 11 November. Op de nieuw geopende christelijke school is het herhalingsonderwijs begonnen met zeven leerlingen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 12 november 1890 (13e jg. No. 1339)