rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Juli. De Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek hield Vrijdagavond j.l. onder presidum van den heer G. Flohil, eene vergadering, waarop besloten werd, Dinsdag 31 Juli a.s. de leerlingen der hoogste kalssen van de Openbare School een reisje naar den Haag en Scheveningen te laten doen. Zij, die met Mei j.l., wegens volbrachten leeftijd, de school hebben verlaten, mogen ook mede. De leerlingen der andere klassen zullen den volgenden dag in de school onthaald worden.
Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het vertrek van den heer J.C. de Back, werd bij acclamatie tot Voorzitter der vereeniging gekozen de heer J. Slooff, hoofd der Openbare School, die, nadat zijne geopperde bezwaren door den waarnemend voorzitter waren weerlegd, zich deze keuze liet welgevallen. Na het bespreken van enkele zaken, het onderwijs betreffende, werd de vergaderinge sloten.
- Naar men ons mededeelt, schijnt de conducteur Verhoeven der Rott. Trammaatschappij er eene bijzondere manier op na te houden, om de orde in de wagen te handhaven. Wat toch is het geval? Zaterdeagnacht j.l., in de extra tram van Zwijndrecht, maakte een der passagiers nog al drukte over het bezetten eener zitplaats. Om aan het geharrewar een einde te maken, schijnt genoemde conducteur de tram op de hoogte van "Craijenstein" te hebben laten stoppen. Na verloop van eenige minuten kwam Verhoeven weer in den wagen, waarin de twist was voorgevallen, en droeg op den schouder een ... gloeiend stookijzer. Door dit "kalmeerend middel" was spoedig alles weer rustig.
- Vrijdagmorgen, omstreeks 12 uur, trok door ons plaatske eene stoet van +- 200 Rotterdamsche leden van den Alg. Ned. Wielrijdersbond, om zich te begeven naar de bondsfeesten te Dordrecht. Eene versierde auto, waarin een muziekkorps had plaats genomen, reed aan het hoofd.
Grooter drukte wachtte ons den volgende middag: dan zou de groote "bondstocht", op hare terugreis van Oud-Beierland, ook alhier passeeren. Reeds lang voor dien tijd wemelde het van wielrijders, die, ecenals de vele nieuwsgiereingen, emt ongeduld de stoet afwachtten. Eindelijk - daar kwam ze aan, voorafgegaan door het muziekkorps (per rijwiel) "Les Amateuse Cyclistes Bruxelles". Het was een aardig gezicht, die honderden fietsrijders- en rijdsters te zien passeeren. De geheele stoet werd sloten door dezelfde auto van den vorigen dag.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 21-07-1906