rijsoord banner

- Ridderkerk, 23 Januari. Heden kwam in den gemeenteraad aan de orde de vraag wat verstaan moet worden onder "binnen de kom" of "buiten de kom." Dit geeft nog al eens moeilijkheden met het oog op de verordening op het bouwen, die bepaald dat "binnen de kom" geen houten gebouwen mogen gebouwd worden. De gemeenteraad besloot aan te nemen en zich neer te leggen bij de beslissing des ministers van 16 maart 1869, waarbij het volgende bepaald wordt: "Binnen de kom" worden beschouwd de aaneengebouwde huizen, in dien ruimeren zin dat zij in elkanders nabijheid staan en alleen van elkaar gescheiden door straten, grachten, pleinen of wandelingen, door tuinen of andere opene, maar van heiningen, hagen, hekken enz omringde plaatsen, die als aanhangsels der woningen kunnen worden beschouwd, of ook door magazijnen, werven of andere werkplaats of gebouwen in tegenstelling van de huizen die verspreid, meer van elkander verwijderd en door heide, weiland, bouwland, bosch, boomgaarden enz. omrings zijn en die beschouwd worden als te zijn gelegen, "buiten de kom".

- De heer K. De Labye is benoemd tot onderwijzer met hoofdacte aan de school te Bolnes.

- Uit een schrijven van den her J. De Zeeuw, brievengaarder en telefoonkantoorhouder te Slikkerveer bleek, dt in 1894 door dat kantoor zijn verzonden 1393 en ontvangen 1184 telegrammem, te zamen 2577 stuks. Aan seinkosten is ontvangen f 634,98, aan bestelling betaald f 130,70 of plus minus 11 cts. per telegram. In 1894 zijn 265 telegrammen meer behandeld dan in 1893.

- Rijsoord, 28 Januari. Door twee lidmaten der Ned. Ger. Kerk alhier, die zich in Meii 1889 van de Ned. Hervormde gemeente alhier afgescheiden, is bij den kerkeraad van laatstgenoemde gemeente een verzoekschrift ingediend om weder als lidmaten hunner gemeente te worden toegelaten.

woensdag 30 januari 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1776