rijsoord banner

(Tweede Blad)
- Door het Bestuur van den polder Binnenland is aan het Bestuur van de IJsclub "Smitshoek en Omstreken" voor den tijd van vijf jaar de vergunning verleend, om 's winters het aan genoemden polder behoorende boezemland onder water te zetten tot het aanleggen van banen.

- Rijsoord, 7 Augustus. Den leerlingen der Openbare School die het uitstapje naar Rotterdam op 23 Juli jl. niet mochten medemaken, werd Woensdagmorgen in de school een feestje bereid.

- Slikkerveer, 7 Augustus. Alhier is in de maas een schuitje dicht bij den wal gezonden. De opvarenden hebben zich gelukkig nog tijdig kunnen redden.

- Het koffiehuis, waarin de heer H. van Rietschoten woont, is afgebroken. Er zal nu een niuew gebouw verrijzen, meer naar de eischen des tijds ingericht.

- Bolnes-Slikkerveer, 7 Augustus. het bestuur der Oranjefeesten is er in geslaagd, een flink terrein te verkrijgen voor de feestelijkheden en wel 't terrein, waar 's winters de ijsbaan is. Het programma, dat nu definitief vastgesteld is, is als volgt: 's morgens optocht van de schoolkinderen ...

(Derde Blad)(krant woensdag 12 aug. 1908?)
- Rijsoord, 11 Augustus. Toen de heer J. Slooff, hoofd der Openbare School zich j.l. Donderdagmorgen schoolwaarts begaf, zag hij op de heining langs het schoolpad een collecte-busje staan, hetwelk bij onderzoek was opengebroken en toebehoorde aan het Nederlandsche Zendingsgenootschap. De heer Slooff hield het busje in bewaring, totdat j.l. Zaterdagmorgen onze buitengewone veldwachter het kwam halen. Wat toch was het geval? In den nacht van Woensdag op Donderdag j.l. heeft men zich toegang weten te verschaffen tot de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk en uit eene kast zich het bewuste busje toegeëigend. De inhoud er van viel echter niet mee, daar het geheele bedrag, hetwelk zich er in bevond, slechts 30 à 40 cent beliep.
In dienzelfden nacht heeft men ook een bezoek gebracht aan het hotel van den heer G. Vink en zich uit de automatische chocolade-kast het aanwezige geld en eenige stukken chocolade toegeëigend, terwijl men bovendien eene fiets heeft medegenomen van den heer J. Spoon Az., Med. student te Nieuw-Helvoet, die dien nacht in genoemd hotel logeerde.
De zaak is natuurlijk in handen der justitie, doch van (de)n) dader of daders heeft men nog geen spoor kunnen ontdekken.

- Toen de vrouw van P. de Gelder, wonende in de Rijsoordsche Straat, j.l. Dnsdagmorgen de lade van haar kastje opendeed, kwam zij tot de treurige ontdekking, dat uit een doosje een bedrag van f 15 was ontvreemd. Dit geld was door de Gelder en zijne vrouw bijeengegaard, ten einde voor den naderenden winter aardappelen en steenkolen te kunnen koopen. Nadat de Gelder aangifte van dezen diefstal had gedaan, verscheen al spoedig de heer Burgemeeter met 2 dienaren van den Heiligen Hermandad ter plaatse. het duurde niet land, of de dievegge was gevonden, n.l. eene der vuurvrouwen, vrouw V. Op een rijksdaalder na hadden de beide brave, eerlijke oudjes hun geld weer terug.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 8 Augustus 1908 (31e jg. No. 3183)