rijsoord banner

- Rijsoord, 19 Mei. Vrijdagavond jl. hield de Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek aan de Openbare School alhier hare voorjaarsvergadering. Verschillende oorzaken werkten mede, dat het opgekomen ledental niet zoo groot was, als men verwacht had. Slechts 11 leden waren tegenwoordig. Het eerste punt van de agenda was: "Onthaal der kinderen". Gedurende enkele jaren bezochten de leerlingen der 4e, 5e en 6e klasse in de maand Juni de Rotterdamsche diergaarde, terwijl de overige in de school een feestje werd bereid. Dezen keer meende het Bestuur eenige verandering te moeten brengen. Alle leerlingen zullen nu in de school onthaald worden en wel op Koninginnedag. De regeling van het schoolfeest werd aan het bestuur overgelaten. Een volgend jaar echter hoopt men met de leerlingen der hoogste klasse een reisje naar Scheveningen te maken.
Het tweede punt door het uitreiken van belooningen het herhalings-ondrwijs te bevorderen: een voorstel van een der Bestuursleden, hetwelk reeds in eene vorige vergadering werd aangehouden, werd na eenige overleggingen neit in stemming gebracht. Van harte hopen wij, dat vele gegoede ingezetenen in de gemeente, het hunne zullen bijdragen om den 31sten Augustus tot eenen onvergetelijken dag te maken.

- Heden werden door Corns. Van Nes de eerste rootbakken, gevuld met bolraap, in de Waal gebracht om een begin te maken met de roting. Ook is door hem een groote partij lokken "afval van vlas" aangekocht voor de wintercampagne.

- Door het neerwerpen van asch, waarin nog vuur aanwezig scheen te zijn, ontstond deze week in een mesthoop brand. Door het alarm van den nachtwaker waren spoedig eenige arbeiders op de been en konden den brand nog bij tijds blusschen.

woensdag 20 mei 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1912