rijsoord banner

- Ridderkerk, 29 Januari. Bij publicatie van den heer Burgemeester dezer gemeente is bekend gemaakt, dat gedurende het jaar 1909 door den Ontvanger der Rijks Directe Belastingen op het Dorp zal zitting worden gehouden in het Kantongerechtsgebouw.
- Door mej. de wed. C. Groenenboom alhier is te kennen gegeven dat een haar toebehoorend en vermoedelijk aan tuberculose lijdend rund, door het Rijk tegen schadeloosstelling worde overgenomen.
- Aan den heer G. Molendijk alhier is eene buitengewone machtiging verleend tot het schieten van schadelijk gedierte.
- Uitslag der op Woensdag 27 Ajanuari jl. in het gemeentehuis gehouden aanbesteding door het Gemeentebestuur van de inrichting vann het Bij-Gemeentehuis op het Dorp tot Gemeentehuis en hulp-post- en telegraafkantoor. Ingeschreven werd als volgt: A. van der Gijp f 539, K. van der Gijp f 554, M. Broekzitter f 564, G. Valkhoff f 587, allen timmerlieden, A. Velthuizen Az, metselaar, f 592, G. Bestebreurtje f 600 [...]
- Rijsoord, 29 Januari. Was het in den laatsten tijd alhier rustig met de diefstallen, op het laatst der vorige week hebben de kippendieven weer eens hun slag geslagen. Bij den landbouwer C. van der Eve aan "De Zwet" heeft men niet minder dan 52 kippen ontvreemd.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 30-01-1909