rijsoord banner

- Rijsoord, 23 Augustus. Heden morgen ontvingen wij alhier de droevige tijding, dat een der twee zonen van onzen beurtschipper W. Van Straten, circa 20 jaren oud, die met hun vaartuig in de rivier de Noord, op reis naar Rotterdam, waren, is verdronken. Een van die stad komende Duitsche stoomboot schijnt de veerschuit te hebben aangevaren, waardoor het schip omsloeg en een der beide beurtschippers, die aan het roer stond over boord viel en jammerlijk is ongekomen. Zijn lijk is nog niet gevonden. Het schip werd aan den grond gezet. tegen de bemanning van de stoomboot is proces-verbaal opgemaakt.

- Heden middag ten 4 ure is de vlasserij, toebehoorende aan Bast. Nugteren alhier, geheel in de asch gelegd, zijnde de boederij en twee schuren met den daarin aanwezigen voorraad, benevens 3 schelven met vlas. De brand is vermoedelijk ontstaan door het spelen der kinderen van de arbeiders met lucifers. Niets was verzekerd. Door het flink optreden der brandweer werd voorkomen dat ook naburige panden vlam vatten. Heden avond ten 7 ure was men nog bezig met spuiten. Tengevolge van dit onheil zijn vermoedelijk arbeiders een 20(?)-tal dezen winter broodeloos.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 24 augustus 1892 (15e jg.)