rijsoord banner

- Rijsoord, 12 Maart. In den afgeloopen nacht hebben dieven zich toegang weten te verschaffen in de woning van den heer A. Noorlander alhier. Door het raam van een zijkamertje binnengeslopen, gingen zij door de keuken naar de woonkamer en na de bewoners naar alle waarschijnlijkheid bedwelmd gemaakt te hebben, maakten zij zich meester van gouden en zilveren voorwerpen, eenig huishoudgeld en een spaarpot inhoudende f 10 en toebehoorende aan een inwonend meisje G. De Z. genaamd.
Dit meisje door de brutale dieven zeker niet opgemerkt, daar zij door hun gerucht spoedig wakker werd en dus niet bedwelmd was, sliep in een bedstede, die in 2 kamers uitkwam. Zij had de tegenwoordigheid van geest op een oogenblik dat de dieven weer in de voorkamer kwamen om eenige laden te halen, ten einde die op hun gemak in de keuken bij een aangestoken lamp te onderzoeken, uit de bedstede te springen en door het nog opgeschoeven raam het huis te verlaten. In haren angst stootte zij tegen een vogelkooi die bij de tafel stond en deze viel omver. In haar nachtgewaad vloog zij naar de woning harer ouders Johs. Van Nes, waar ieder onmiddellijk bij de hand was. Toen Van Nes en het meisje weer bij de woning kwamen, vonden zij de lamp nog brandende, kasten en laden leeggehaald en alles over den vloer verspreid, maar de dieven gevlogen, gestoord als zij in hun roof waren door het omvallen van de vogelkooi. Linnen goederen was zeker niet van hunne gading, hiervan wordt niets vermist. De waarde van het ontvreemde bedraagt p.m. f 200,-. In de slaapkamer waar de andere bewoners in diepen slaap verzonken lagen, bevond zich de grootste waarde, hier hadden de dieven hun stout bedrijf niet durven voorzetten of dat zij gestoord werden door het omvallen van de vogelkooi. J.H. moest herhaalde malen roepen eer de nog steeds slapende bewoners wakker werden, hierom denkt men aan bedwelming. En aan de onverschrokkenheid van het meisje, waardoor wellicht erger is voorkomen. Zij gedroeg zich heldhaftig. De politie doet streng onderzoek.

- Jl. Maandagavond vergaderden in de Christelijke school alhier vele belangstellenden in het Christelijk onderwijs ter herdenking van het zesjarig bestaan dezer school. De hoofdonderwijzer herdacht in eene niet onaardige lezing wat aan de oprichting der school voorafging, hare stichting en hoe de school in die zes jaren gewerkt heeft. Dit alles nog eens in het geheugen terug geroepen of voorgesteld, werd met groote belangstelling door de opgekomenen aangehoord. De school bevindt zich in bloeienden toestand. Met 144 leerlingen opgericht, telt zij er nu 260 en zou men het gebouw weer moeten vergrooten.

- De 70jarige A. Wesdijk alhier, die het vorige jaar voor de derde maal in huwelijk trad en nu met een vrouwtje met een talrijk gezin gezegend, in dezer dagen met beider goedvinden weer uit het huwelijksbootje gestapt. Hoewel men in de wittebroodsweken lief en leed trouw met elkander deede, daarna verflauwde de wederzijdsche toewijding. Dus niet alleen bij de jonge menschen, maar ook voor de ouden is het huwelijk een raadsel.

- De bakkers alhier, hebben den prijs van het brood met 2 cent vermindert.

woensdag 13 maart 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1788