rijsoord banner

- Ridderkerk, 31 Augustus. Bij Koninklijk besluit van 27 Augustus 1906 no. 38 is aan den heer M. Plaisier alhier, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als heemraad van de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard.
- Gerrit Visser Jz. te Rijsoord mocht dezer dagen van H.M. de Koningin eene gift ontvangen van f 30,- tot aanschaffing van een hit voor zijne galanteriewagen.
- Blijkens bij veele inwoners op het Dorp c.a. bezorgde circulaires is de totstandkoming der Acetyleengasfabriek, exploitanten de heeren J.C. Bos en G. Bulsing, verzekerd en zal zij half September a.s. gereed zijn tot levering van gaslicht, waartoe ieder in de gelegenheid wordt gesteld. Bij die circulaire zijn daartoe de voorwaarden gevoegd waarop men gas kan betrekken van die Acetyleengasfabriek.
- Rijsoord, 31 Augustus. De verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina werd alhier herdacht door het uitsteken der vlaggen van openbare en eenige particuliere gebouwen.
- De leerlingen der hoogste klassen van de Bijzondere School brachten heden een bezoek aan de Rotterdamsche Diergaarde.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 01-09-1906