rijsoord banner

Rijsoord, 29 October. De IJsclub "Rijsoord en Omstreken," hield Maandagavond jl. op de zaal van den heer D. van Warendorp alhier hare eerste algemeene vergadering. De voorzitter, de heer B.K. Aalbers, opende de vergadering, waarna door den secretaris, den heer W.H. Lenselink, eerst door notulen van de vergadering op 15 Februari l.l., werden gelezen, en daarna die van de gehouden bestuursvergaderingen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Uit het verslag van den penningmeester, den heer A. Huyser Mz bleek, dat de ontvangsten bedragen f 95,-, de uitgaven f 10,08, zoodat er een batig saldo was van f 84,92. De rekening met de noodige bescheiden werden door eene commissie van twee leden nagezien en accoord bevonden. Thans werd overgegaan tot het herkiezen van een bestuurslid bij de periodieke aftreding van de heeren A. Huyser en A. Zaayer. De heer A. Zaayer, herkiesbaar, werd herkozen met 42 van de 47 uitgebrachte stemmen. Voor de verkiezing van een bestuurslid in plaats van den heer A. Zaayer, als zijnde niet herkiesbaar, had eene herstemming noodig tusschen de heeren J. Nugteren Lz en J. Laaij, waarbij laatstgenoemde werd gekozen, die de betrekking aannam. Als commissarissen werden door het bestuur toegevoegd de heeren A. Zaayer, G.H. van der Poel, W. van Gilst, P.H. de Koning, F.C. Huyser, A. Velthuizen, J. Velthuizen, C.A. Karsseboom, J. Nugteren Lz en J.W. van der Wel, die zich allen de benoeming lieten welgevallen. Door den Voorzitter werd medegedeeld, dat de palen tot afzetting der ijsbanen eene lengte hebben van 1.30 M.; dat van het Hoogheemraadschap "de Zwijndrechtsche Waard" verlof is bekomen tot het aanleggen van ijsbanen en organiseeren van ijsfeesten op een gedeelte van den boezem "de Waal" gelegen ten westen van de Rijsoordsche brug; dat het Bestuur na verschillende informatiƫn en aanbiedingen, zal zorgen voor de versiering der ijsbanen; dat het later uitslag zal geven omtrent het tenten op de ijsbanen, en dat het zich bij de ledenn houdt aanbevolen, tot het gratis in ontvangst nemen van vlaggen.

woensdag 30 oktober 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2478