rijsoord banner

- Rijsoord, 10 Juni. Maandag den 13en Juni a.s. des avonds te 8 uur, zal bij den heer D. van Warendorp door de Centrale Liberale Kiesvereniging eene voor ieder toegankelijke vergadering belegd werden, waarin als spreker zal optreden de heer W.H. van Bilderbeek, Lid der Prov. Staten van Zuid-Holland te Dordrecht, met het onderwerp: "De a.s. verkiezing voor Provinciale Staten". Na afloop hiervan zal gelegenheid worden gegeven tot debat.

- De heer J. de Haan Jz., onderwijzer aan de Bijzondere School, verwierf te Utrecht het diploma voor Chr. Nat. Schoolonderwijs en Geref. Schoolonderwijs. Ook onze vroegere dorpsgenoot de heer B. van Nes thans onderwijzer te Amsterdam, verwierf bovengneoemd diploma.

- Dubbeldam, 10 Juni. In de gemeenteraadszitting te Dordrecht, gehouden den 7den Juni j.l. werd het voorstel goedgekeurd, dat de gemeente Dordrecht, de geemente Dubbeldam en het Water...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 11 juni 1904 (27e jg. No. 2749)