rijsoord banner

- Rijsoord, 31 Mei. Onder presidium van den heer P.A. den Boer, hield de afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw Woensdagavond jl., ten huize van den heer G. Vink eene vergadering, welke toegankelijk was voor alle bietenverbouwers van het eiland IJselmonde, ter bespreking van de oprichting eener Bietenverbouwers-Vereeninging.
De Secretaris der Afdeeling deelt de besprekingen mede, door den heer Neeb en hem gehouden met den Directeur der suikerfabriek te Oud-Beierland. Daarna leest hij de belangrijkste artikelen voor uit de ontworpen statuten der op te richten vereeniging. Na vele en velerlei besprekingen verklaarden zich eenigen der aanwezigen in principe bereid tot het oprichten der vereeniging.
De Voorzitter deelt nog mede, dat de volgende week Woensdag 5 Juni, eene dergelijke vergadering zal belegd worden te Roon, waarna eene gecombineerde vergadering wordt gehouden te Barendrecht. Deze wordt voorloopig bepaald op Maandag 10 Juni a.s.
De heer G. Groenenboom te Barendrecht denkt het bestuur der afdeeling voor de genomen moeiten en wenscht het veel succes toe, waarop de Voorzitter hem dank zegt en op zijne beurt den volijverigen Secretaris een woord van dank wijdt voor dienst pogen tot het oprichten der Vereeniging.

- Bolnes, 31 Mei. Reeds gedurende een 10-tal weken zag men hier dicht bij 't Schoonhovensche veer een mast uit 't water steken. In 't begin van Maart werd een schip, geladen met cement, aangevaren. het gevol was, dat 't schip zonk. De cement werd onder water zoo hard als steen. Eerst heeft men met duikers 't schip moeten leeg maken. Al de zakken cement zijn hier in een griend opgestapeld. Heden nu was 't schip leeg. Door de Hercules I en II is 't schip gelicht en dicht bij de visscherij onder IJselmonde aan den kast gezet. het is een werk geweest, dat heel wat zal gekost hebben. Enfin, de zaak is al weer in orde. De vaart is weer geheel hersteld.

- Ridderkerk, 31 Mei. Het verzoek van den heer C. van der Padt Wz. alhier om op het perceel, gelegen te Rijsoord, kadastraal bekend bij deze gemeente in sectie C. no. 2994, eene slachterij met vleeschrookerij te mogen oprichten, in, blijkens publicatie van heeren Burgemeester en Wethouders door hen toegestaan.

- Door den heer J.C. Swart te 's-Gravenpolder is de benoeming tot onderwijzer aan de openbare school op het Dorp aangenomen.

- Tot onbezoldigd rijksveldwachter te Bolnes is aangesteld H. Salie aldaar.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 31 Mei. Op Zondag 2 Juni a.s. zal het Leger des Heils in deze Gemeente eene openlucht-samenkomst houden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 1 juni 1907 (30e jg. No. 3059)