rijsoord banner

- Ridder, 22 November. Mej. A.A. Emck alhier, is benoemd tot onderwijzeres te Giessendam.

- Rijsoord, 22 November. Woensdag slaagde te 's-Gravenhage voor het examen boekhouden (schoolakte) de heer A.J. van Nes alhier.

- De Arrondissement-Rechtbank te Dordrecht (Kamer van Strafzaken) behandelde Vrijdag, 15 November j.l. de zaak P.C.S. te H-I Ambacht, beschuldigd op 19 October j.l. alhier zonder eenige aanleiding Johs. van der Staat met de vuist een stomp in het aangezicht en J. Klootwijk een slag tegen het hoofd te hebben toegebracht. Beklaagde verkeerde destijds in beschonken toestand. Het O.M. repuireerde f 15, subs. 10 dagen hechtenis. Als verdediger van beklaagde trad op mr. J.H. Mulock Houwer, advocaat te Dordrecht.

- De Vereeniging tot bevordering van getrouwe schoolbezoek hield Vrijdagavond j.l. onder presidium van den heer J. Slooff, hare jaarlijksche wintervergadering. De notulen er vorige vergadering, 5 November 1906, werden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Aangezien er voor de zomervergadering van dit jaar niets te verhandelen was, is deze dan ook niet gehouden. De rekening van den penningmeester werd, na gedane verantwoording, nagezien en accoord bevonden. De aftredende bestuursleden G. Flohil, W. van Gilst en A. Huijser Mz. werden herkozen en lieten zich den keuze welgevallen.
Bij acclamatie werd besloten den leerlingen der Openbare School, evenals vorige jaren op het Sint-Nicolaasfeest een zakje sinterklaas te geven. Na het bespreken van verschillende zaken sloot de Voorzitter de vergadering.

- De Christelijke Zangvereeniging "Zingt des Heere" is wegens gebrek aan deelneming ontbonden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 23 November 1907 (30e jg. No. 3109)