rijsoord banner

Plaatselijk Nieuws.
DORDRECHT, 1 Juni.
De feesten Van den A.N.W.B. Henri Meyer, de redacteur van De Kampioen, heeft op een de vorige week gehouden vergadering der Regelingscommissie voor bovengenoemde feesten den indruk gekregen, dat, als de plannen even vlot van stapel loopen als ze zijn ontworpen, er 20, 21 en 22 Juli heel wat zal zijn te genieten in Dordt voor de Bondsleden. Met de gegevens, die wij van een en ander hebben kunnen wij die woorden volkomen onderschrijven. Als de omstandigheden een weinig meewerken, beloven het in alle opzichten ware feestdagen te worden en zullen de talrijke vreemdelingen, die onze stad bezoeken, aangename herinneringen van Dordt meenemen.
De Kampioen doet, wat wij volgens afspraak beloofd hadden na te laten: mededeelingen publiceeren omtrent de feesten vóór het officieele programma is verschenen. In de editie van heden worden reeds verschillende nummers van het programma bekend gemaak. Wij zouden hieraan nog heel veel kunnen toevoegen, omtrent plannen, die de verschillende commissies nog bezig zijn uit te werken, doch welke zeker hun beslag krijgen en nog veel verassende mededeelingen meer. We zullen ons echter maar aan de gegeven afspraak houden en blijven zwijgen, hoewel ons dat nu werkelijk moeite begint te kosten. Natuurlijk, dat we, hetgeen De Kampioen zijn lezers verklapt, den onzen niet zullen onthouden. We laten hier volgen, wat het orgaan van den A. N. W. B. van het feestprogramma meldt:
„Op Vrijdag 20 Juli worden de feestelijkheden ingeleid door de officieele ontvangst van het Dag. Bestuur van den A. N. W. B. ten Raadhuize. Na deze officieele verwelkoming zal een groote "verkenningstocht” worden gehouden, waarbij aan de Bondsleden een hoogst gezellige gelegenheid tot onderlinge kennismaking wordt geboden en men tevens een goeden indruk krijgt van de schoone ligging van de feeststad en de pracht van het Hollandsche rivierlandschap. Deze eerste „verkenning” heeft plaats met eerste klasse salonbooten, waarmede een groote tocht wordt ondernemen rond het Dordtsche eiland. De reis gaat langs het Zwijndrechtsche veer door de Dordtsche Kil. Bij Willemsdorp wordt het Hollandsch Diep opgevaren; daarna gaat het onder de reusachtige Moerdijkbrug door naar den Biesbosch, de Nieuwe Merwede en verder via de Merwede en de Noord naar Dordrecht terug. Dit is een tocht te water, dien we allen Bondsleden met warmte aanbevelen. Op deze reis, die ongeveer drie uren in beslag neemt, zal men kunnen genieten van waterlandschappen, zoo wondermooi als men ze nergens in het buitenland te zien krijgt. Om haar ligging te midden van zoo schoone wateren is Dordrecht dan ook wereldbekend. Tal van buitenlandsche schilders, die er gaarne vertoeven, hebben daartoe, met legio Amerikaansche en Engelsche toeristen het hunne bijgedragen. Teruggekeerd van den boottocht, zal men Dordrecht gereed vinden om de feesten te beginnen.
Des middags zal men nog gelegenheid vinden tot bezichtiging van de musea, die alle voor de Bondsleden openstaan, van de prachtige kerksieraden in de Groote Kerk, die ook deswege een groote vermaardheid bezit, en des avonds 8 uur wordt de algemeene jool ingeleid met een concert van het 6e Regiment, gevolgd door caféconcert in Kunstmin, een Bal champêtre onder feestelijke verlichting en een concert in het Oranjepark. Op Zaterdag 21 Juli zal ’s morgens te 7 uur heel Dordt profiteeren van een muzikale „réveille miltaire”. Drie uren daarna wordt appèl geblazen voor den grooten Bondstocht per fiets naar Oud-Beierland, een tocht met aardige verrassingen. Het groote Bondsdiner, dat vermoedelijk in Kunstmin zal. worden gehouden, heeft te 6 uur plaats en wordt gevolgd door een gondelvaart op de Merwede, die tot dat doel zeer feestelijk en schitterend zal worden verlicht. Bij deze gondelvaart zullen de Bondsleden van de feestverlichting kunnen genieten aan boord van salon- jachten, die een kleinen kruistocht houden op de rivier voor de stad, of aan het Veerhuis te Papendrecht, waar van 8 tot 10 uur concert wordt gegeven. Des avonds te halfelf bij de aankomst der salonbooten zal de rivier vóór Dordt daveren van het vuurwerk, en lichtende protectielen zwermen zullen de beide oevers als met een booggewelf van vuurstralen overspannen. Dit belooft het glanspunt van het feest te zullen worden.
Op Zondag 22 Juli eindelijk, zal des morgens te halfelf een tocht per fiets worden ondernomen, vermoedelijk naar Willemsdorp, waar men een oogenblik zal verpoozen om te genieten van het heerlijk uitzicht over het Hollandsch Diep en de Dordtsche Kil. Op de terugreis wordt het landgoed Gravestein bezocht, waar de heer Hugo van Gijn, lid van de 2e Kamer, en lid van de Feestcommissie, de Bondsleden zal recipieeren. Des middags te 2 uur zal te Dordrecht de Algemeene vergadering van den A.N.W.B. plaats hebben, terwijl nog nader geregeld zal worden wat daarna zal geschieden.”
Zooals we reeds zeiden, we zouden deze opsomming wel ongeveer volledig kunnen maken, want er ontbreken nog vele zeer belangrijke, verrassende nummers aan. Doch, een man een man, een woord een woord en we besluiten dus maar met te citeeren, wat Henri Meyer aan het slot van zijn artikel schrijft n.l.: „dat heel Dordrecht alvast in de komende gebeurtenissen meeleeft. Autoriteiten en ingezetenen zullen medewerken om de feesten glansrijk te doen slagen. De commissies voor logiesregeling, voor de muziek, voor de verdere vermakelijkheden, voor het Bondsdiner, voor de feesten te water, ze zijn alle in volle actie. Vol goede verwachtingen zien we dus de feestdagen tegemoet. Op naar Dordt! zij voor alle Bondsleden, die deze dagen vrij hebben, de leus.”

De Dordrechtsche Courant 02-06-1906