rijsoord banner

- Rijsoord, 8 Januari. Het hier bestaande "Kinderkoor" onder leiding van den heer J.C. De Back, gaf Woensdagavond jl. in de openbare school zijn gewone jaarlijksche uitvoering. Verscheidenen nommers worden ten gehoore gebracht. Over het algemeen werden zij vrij goed gezonden; jammer, dat bij enkele de jongens wel wat te hard zongen, zoodat men soms de liefelijke stemmen der meisje niet goed kon hooren. Alle nommers komen voor in "Lenteleven", godsdienstig liederen. Het zingen werd geregeld afgewisseld door voordrachten en een paar toneelstukjes, die menigmaal den lachlust der talrijke bezoekers opwekten. Maar om te voorkomen, dat de keelen der jeugdige zangers en zangeressen niet al te droog en de magen niet al te leeg werden, werden zo op de tijd gelaafd en gespijzigd. En bij het eindigen ontving ieder nog een klein geschenk.
- In de afgeloopen week heeft men zih door verbreking toegang weten te verschaffen tot het kolenhok van T.R. en de familie R. Brutaal weg heeft men eerst de grootste "bonken" stuk geslagen, alvorens ze mede te nemen. Dat geklop werd door de familie R. gehoord, wie echter den moed ontbrak, om de omwonende buren tot bijstand in te roepen. Bijna iederen avond surveilleert nu wel T.R. met eenige omwonenden langs den straatweg en om zijne woning, maar onze kolendieven schijnen daar de lucht van gekregen te hebben en zijn althans tot heden nog niet teruggekomen.

zaterdag 9 januari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1977