rijsoord banner

- Ridderkerk, 12 Maart. Bij de plaats gehad hebbende stemming door manslidmaten der Ned. Herv. gemeente alhier, is met 77 van den 105 geldige stemmen de bestaande orde van zaken gehandhaafd, zoodat ook in het vervolg geen kiescollege zal optreden bij beroeping van predikanten of verkiezing van ouderlingen en diakenen.
- Rijsoord, 12 Maart. Heden avond gaf de alhier bestaande zangvereniging "Oefening en Uitspanning" waarvan de heer J.C. De Back, hoofd der O.L. School alhier direkteur is, eene uitvoering in het schoolgebouw. Een achttiental stukjes werden ten gehoore gebracht, die over 't algemeen goed voldeden. Inzonderheid was dit het geal met "Zomeravondlied" en "'s Avonds". Van tijd tot tijd werden door sommige aanwezige heeren en dames eenige voordrachten gedaan, die zeer in den smaal van het opgemomen publiek vielen. Een ieder die tegenwoordig was, zal wel toestemmen, dat allen en gezellige avond doorgebracht hebben. Moge O. en U. nog menig maal eene uitvoering geven! dat wenschen wij de vereeniging van harte toe.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 14 maart 1891 (14de jaargang; nr. 1374)