rijsoord banner

Rijsoord, 14 April. Eindelijk zal aan het verlangen van de kinderen Groenendijk, die zich in Amerika gevestigd hebben, voldaan worden. Zij verlieten eenige jaren geleden "Kijfhoek" om zich aan de overzijde van den Oceaan te vestigen. Eerst vertrok de oudste zoon op één na alleen, daarna de oudste zoon met vrouw en twee kinderen, toen weder een jongere zoon en eindelijk één der dochters, die eerst in Holland nog huwde. Verschillende berichten kwamen uit Amerika in de ouderlijke woning aan, die door den vader en zijne overige kinderen met klimmende belangstelling werden gelezen en eindelijk wwerd de heer G. Groenendijk daardoor opgewekt om zelf eens een kijkje bij zijn zoons en dochter te gaan nemen. A.s. Zaterdag 18 April zal hij naar Amerika vertrekken om met eigen oogen te zien of het wel waarheid is, wat de heeren van de overzijde schrijven. Na allen en alles bij zijne kinderen gezien, gehoord en opgemerkt te hebben, keert hij weder naar Holland terug. Voor de laatste maal wilde hij zijne kinderen zijn welkomst- en ook zijn afscheidsgroet brengen. Moge hem dit gelukken. Wij wenschen hem van harte een goede reis naar het nieuwe vaderland zijner kinderen.

woensdag 15 april 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde