rijsoord banner

- Ridderkerk, 1 Juni. T. Stok vond dezen morgen, toen hij naar zijn werk ging, aan den kruisweg bij den Kievitsweg een man liggen. Bij nader onderzoek zag hij dat die man een revolver in de rechterhand had, en bebloed was. Dadelijk ging S. naar den veldwachter De Waard te Bolnes, die naar dien weg ging en daar zag dat die man in den afgeloopen nacht door middel van een revolverschot een eind aan zijn leven had gemaakt. Op het lijk zijn gevonden een zilveren horloge met koperen ketting, 3 centen, 2 Duitsche spoorkaartjes en 2 brieven. De man, vermoedelijk een Duitscher, was ongeveer 40 à 45 haar oud.

- T. Algera, onderwijzer aan de Chr. school op het dorp alhier, is benoemd tot onderwijzer aan eene Chr. school der gemeente Wijmbritseradeel.

- Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de openbare school te Bolnes (hoofdakte vereischt) hebben zich slechts 5 sollicitanten aangemeld. De wedde bedraagt f 650,-.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 3 juni 1891 (14e jg.; No. 1397)