rijsoord banner

- Rijsoord, 3 December. Jl. Maandag werd door den heer L.G. Roos Fzn. alhier geopend het aan den Straatweg hoek Lagendijk neiuw gestichte door hem te exploiteeren Café-Restaurant-Pension "Bellevue".
In het nette gebouw had zich een degelijk gezelschap genoodigden, om den heer Roos verzameld. Na de gewone plichtplegingen en kennismaking, werd den genoodigden een, wat qualiteit en bediening betreft, uitstekend glaasje als welkomstdrank geoffreerd, ieder naar believen, waarna het voor Café-Restaurant-Pension, goed gelegen en uitstekend ingerichte gebouw, door de gasten werd bezichtigd.
Men roemde eenparig deze schoone gelegenheid, en probeerde vervolgens het tot den netten inventaris behoorende moderne Billard. Natuurlijk was niet ieder der aanwezigen daarop een premier, maar aan allen bleek al dadelijk, dat liefhebbers van het edele billardspel, hier hun hart kunnen ophalen. Dit onderlinge hoogst aangename vriendschappelijke concours afgeloopen zijnde, vereenigde de exploitant Roos zijn gasten aan een keurig diner, door zijn bekwame en handige kellners opgediend.
Waaruit de disch bestond, zullen we maar niet wereldkundig maken, doch de aangename toon aan tafel, en de appetijtelijke wijze waarop de verschillende gerechten werden naar binnen gewerkt, deed zien, dat de heer Roos de kunst verstaat, om zijn bedrijf onverbeterlijk uit te oefenen. Dat een heerlijk glaasje wijn hierbij, de sluizen der welsprekendheid deed opengaan, en menige welgemeende toast werd uitgebracht op het welslagen dezer zaak, en op den gastheer en zijn vrouw, is onnodig te vermelden.
Het nette plaatsje Rijsoord, is eene aangename pleisterplaats rijker geworden, en overtuigend is gebleken, dat de café-houder-Restaurateur is een man is, die weer, hoe een nette zaak in dit genre moet worden bediend. Van "rommel" wat de bezoekers betreft, is hij niet gediend.

- De tekst, welke ds. Van Stipriaan Luïscius Zondagmiddag jl. bij ijne intrede gekozen had, was niet I Cortinhen 1:16, maar Romeinnen 1:16.

- Toen Dinsdagmiddag jl. tram Z 9 den hoek van den Straatweg omsnorde, kwam er van den anderen kant een wagen aanrijden, bespannen met een hit en bereden door een jongen. Deze, den hit niet meer meester zijnde, liet het dier den vrijen teugel. Wagen, hit en berijder zouden voorzeker door de tram verpletterd zijn geworden, indien de machinist, die spoedig het ongeval bemerkte, door krachtig remmen zijne machine niet direct tot stilstaan had gebracht.

- Heerjansdam, 2 December. Door den Raad dezer gemeente is in zijne openbare vergadering van den 1 December jl. tot lid der commissie van plaatselijk toezicht op het Lager Onderwijs, herbenoemd de heer A.H. Buitendijk.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 3 december 1904 (27e jg. No. 2799)