rijsoord banner

- Rijsoord, 14 April. De heeren Henry Frères gaven Woensdag jl. in de zaal van den heer Vink bioscoopvoorstellingen, en wel des middags voor kinderen en des avonds voor grooten. De vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek verschafte den leerlingen der Openbare school vrijen toegang.
Van deze bioscoopvoorstellingen kan gezegd worden, dat de vertooning der films groot succes ondervond. Schittering der beelden was er niet, zoodat de projecties duidelijk uitkwamen. De films waren, op ééne uitzondering na, nieuw en gaven comische als ernstige tableaux te aanschouwen, waaronder ook gekleurde. Iedereen os voldaan huiswaarts gekeerd. De entrée was, met het oog op wat men te zien kreeg, laag te noemen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 15 April 1908 (31e jg. No. 3150)