rijsoord banner

- Rijsoord, 17 April. Ds. S. Sleeswijk Visser, predikant bij de Gereformeerde kerk, herdacht Woensdag j.l., onder talrijke bewijzen van belangstelling, den dag zijner 25-jarige ambtsvervulling. Zijne Eerwaarde was werkzaam: 1883-'86 bij de Ned. Herv. Kerk te Oostkapelle, 1886-'89 bij de Ned. Herv. Kerk alhier en na dien tijd bij de Gereformeerde Kerk alhier.
Genoemd jubileum werd Woensdagavond in eene openbare bijeenkomst in het kerkgebouw gevierd, waarbij het woord gevoerd werd door den heer Meeuwen, ouderling bij de Gereformeerde Kerk te Oostkapelle; door de predikanten Smeding te IJselmonde; Knol en Hoek te Zwijndrecht, Hagen te Ridderkerk, Heidnema te Heinenoord en Schouten te Bolnesl door de voorzitters van: De Vereeniging Eeen School met den Bijbel, de Gereformeerde jongelingsvereeniging, de Chr. Zangvereniging, de A.-R. Kiesvereeniging, het Chr. Fanfarecorps, allen alhier, - door den Burgemeester der gemeente Ridderkerk, - door de heeren J. Hooimeijer, Jb. de Koning, P. van Gelder, ouderling en ex-ouderlingen der Ger. kerk, en den heer Plantenga te IJselmonde, lid der Prov. Staten dezer provincie, - door het Hoofd der Chr. School en door den jubilaris. Eene talrijke schare woonde deze plechtigheid bij.
De gemeentenaren schonken hun leeraar en herder eene draaiende boeken-étagère, voorzien van eene zilveren plaat met inscriptie, welk geschenk hem werd aangeboden door den oudste ouderling, den heer W. Legerstee.
De kerkeraad der gereformeerde Kerk te Ridderkerk offreerde den jubilaris een vulpenhouder.

- Aan Adr. Plaisier is, bij het verlaten der Dordrechtsche Ambachtsschool, het diploma met het predicaat "goed" uitgereikt in het smeden en bankwerken.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 18 April 1908 (31e jg. No. 3151)