rijsoord banner

- Slikkerveer, 17 Juni. Het contract tusschen den staat en de firma Willem Smit en Co alhier, voor de electrische verlichting der cellulaire gevangenissen te Arnhem, Den haag en Breda, in de maand Maart 1884 gesloten, zal in Augustus a.s. ten einde loopen. Vanwege het ministerie van justitie is thans naar den toestand der inrichtingen een onderzoek ingesteld, waarvan de uitslag voor genoemde firma alleszins gunstig mag heeten.
Behalve eene kleine verzakking der dynamo van de inrichting te Breda, is alles in zeer goeden toestand bevonden. Van de zorg der machinisten wordt mede met lof melding gemaakt. Toen in het begin van 1884 aan genoemde firma het voorstel tot verlichting werd gedaan, waren er slechts een of twee installaties in Europa, waar de dynamo en stoommachine aan eene as gekoppeld waren. Daar de plaatsruimte in de bestemde gebouwen niet veel anders toeliet, werd door hen besloten de inrichtingen aldus te maken. Met de weinige hulpmiddelen, die hun destijds ten dienste stonden, slaagden zij er in, een geheel tot stand te brengen, waarvan de proef wel aan den eisch voldeed, doch op den duur niet bestand bleek. Het systeem dunamo door hen gekozen voldeed niet aan de verwachting, door het vonken en het hard afslijten van den collector, alsook het hooger getal slagen, n.l. 360 in plaats van 300 (wat te Breda eens eene storing door warm lopen had veroorzaakt), waarom besloten werd de dynamo's te vervangen door een ander systeem, dat ook thans nog met goed gevolg wordt gebruikt. Hierdoor werd het getal slagen tot het vereischte maximum, teruggebracht en hebben alle ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 Juni 1888 (11de jg No. 1091)