rijsoord banner

- Ridderkerk, 10 September. Het inschrijvingsregister der Nationale Militie der lichting 1908 is definitief gesloten met 99 personen.

- Door het bestuur der Vakteekenschool van de Vereeniging "Ridderkerk Vooruit" is tot onderwijzer aan die school voor machineteekenen benoemd de heer Kooiman, ingenieur bij den machinefabrikant Van Cappellen te Bolnes.

- Zooals bekend is, maakten de kinderen uit de vier hogoste klassen der Openbare School op het Dorp, daartoe meer bijzonder in de gelegenheid gesteld door de Vereeniging "Kindervreugd" alhier, onlangs een welgeslaagd pleizierreisje naar Oostvoorne.
Woensdagmiddag j.l. nu moesten de kinderen uit de twee laagste klassen weder ter school komen, en konden zij zich toen naar hartelust vermaklen met allerlei spelen en werden zij ruimschoots op versnaperingen enz. getracteerd. Dat de kleinen een zeer gezelligen middag hebben gehad, laat zich begrijpen. Daarom den wensch, dat de Vereeniging "Kindervreugd" nog vele jaren moge bestaan om op dezelfde wijze de kleinen een genoeglijken dag te bezorgen.

- Door het Bestuur der Vakteekenschool van de vereeniging "Ridderkerk Vooruit" zijn de aangegeven leerlingen opgeroepen om ter vergadering te komen op Dinsdag 17 September a.s., des avonds ten 8 uur, in het lokaal dier Vereniging op het Dorp.

- Door heeren Gedeputeerde Staten is berust in het Raadsbesluit, waarbij het Burgerlijk Armbestuur alhier, eene subsidie van f 8.000,- is toegekend.

- Blijkens publicatie van heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente zal op Woensdag 18 September a.s. in het Gemeentehuis de aanbesteding plaats hebben van de straatlantaarnverlichting in de verschillende wijken der gemeente en de leverantie van de benoodigde steenkolen en petroleum.

- Rijsoord, 10 September. Hoe gevaarlijk het is, achter op eene fiets mede te rijden, bleek weer Maandagmorgen j.l. Twee zoontjes van den landbouwer C. Huijser begaven zich per fiets naar school. Het oudste zoontje trapte, terwijl het jongste achter op stond. opeens geraakte diens rechtervoet tusschen de spaken bekneld welk lichaamsdeel gewond werd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 11 september 1907 (30e jg. No. 3088)