rijsoord banner

Rijsoord, 27 December.
Jl. Donderdag en Vrijdag mocht Cornelis Stok, agent in brandassurantiƫn, bode van een begrafenis- en ziekenfonds, afslager bij publieke verkoopingen en koster in de Hervormde kerk alhier, met zijne dierbare gade, Pleuntje Slotboom en een elftal kinderen, het voorrecht smaken, het zilveren bruiloftsfeest te vieren.
Om de voor afgaande jaren en het veel bewogen leven in de afgelegde tijdperk te beschrijven, daarvoor zou de pen te zwak zijn; dit echtpaar moet gezegd worden, de jubelaris moest zich in zijne jeugd het genot van schoolonderwijs ontzeggen, door eigen oefening evenwel heeft zich op eene wonderbare hoogte ontwikkeld. Door noeste vlijt en buitengewone inspanning, kampende met velerlei zorgen en onder den druk van een zeer talrijk gezin, doch met behulp zijner trouwe gade verwierf hij zich eene positie in de maatschappij, waarop menigeen die zelf de hoogere burgerschool heeft bezocht, met jaloerschheid moet zien.
Dat de deelneming in de feestvreugde van dit zilveren echtpaar groot was, getuigde de vloed van schriftelijke en persoonlijke huldeblijken, die hen toegebracht werden, terwijl het ook aan stoffelijke blijken van belangstelling niet ontbrak, waaronder een geschenk van aanzienlijke waarde door eenige ingezetenen aangeboden.
Dat de jubilarissen volhardend, onder Gods zegen mogen voortgaan en hun zilveren feest groeie tot een gouden feest en dat hunne kinderen het voetspoor hunner ouders drukken, is onze hartelijke wensch.

- 29 December. heden avond werd alhier eene anti-revolutionnaire kiesvereniging "Nederland en Oranje" opgericht. Verleden week was daarvoor eene opwekkingsrede in de a.s. school met den bijbel gehouden. Als leden en begunstigers traden een 80-tal eprsonen topen. Het bestuur dat gezkozen werd, bestaat uit de heeren: H. Visser, D. De Jong, P. Klootwijk, Jan Hoogmeier en S. Sleeswijk Visser, eere-voorz.

- Heerjansdam, 29 December. Tot onderwijzer aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Terbrugge, gemeente Hillegersberg (hoofd de heer G. Noordegraaf) is benoemd de beer E. van Dijk alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zondag 1 Januari 1888