rijsoord banner

- Rijsoord, 6 December. De kerkeraad der Ned. Herv. gemeente heeft in hare jongste vergadering tot ouderling en diaken gekozen de heeren G. Zaaijer en C.W. Van der Kulk.

- Indien er zich geene buitengewone omstandigheden voordoen, hoopt de zangvereeniging "Oefening en uitspanning" den 21e December a.s. hare 12e uitvoering te geven op de zaal van den heer D. Van Warendorp. Na het zingen zullen enkele dames en heeren eenige tooneelstukjes en voordrachten ten beste geven.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 7 december 1892 (15e jg.)