rijsoord banner

- Ridderkerk, 26 Maart. Van betrouwbare zijde ontvinden wij de volgende mededeelingen omtrent den dienststaat van den heer KRUIJFF, Burgemeester van Ridderkerk, die dezer dagen zijn 40-jarige dienstvervulling beleefde.
Den 19 Maart 1848 benoemd tot Burgemeester en Secretaris der gemeente Schipluiden, Hodenpijl en St. Maartensregt, beleefde hij in 1848 de invoering der nieuwe grondwet met hare ingrijpende gevolgen, de gemeentewet enz enz, alsmede de vereeniging dezder drie kleine gemeenten te zamen nog geen 900 inwoners tellende.
Hij werd aldaar medegekozen tot lid van den gemeenteraad en deelde in den invloed van de nieuwe orde van zaken tot in 1861, als wanner hij verplaatst werd naar Ridderkerk.
Bij zijne benoeming in 1861 tot Burgemeester van Ridderkerk, toen reeds eene aanzienlijke gemeente met 5000 ingezetenen, werd hij dadelijk door den gemeenteraad tevens benoemd tot Secretaris; later ook gekozen tot raadslid heeft hij na eenige jaren daarvoor bedankt.
Hoofdplaats van het kanton was hij ambtshalve Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongerecht, doch vond hij dat daarin voorzien was tijdens de vacature en minder vertrouwd met de practijk, in groote gemeenten steeds het werk van de Commisarissen van Politie, heeft hij in die waarneming volgens art. 45 der wet op de rechterlijke organisatie steeds zooveel mogelijk verder voorzien, wat toch niet wegnam dat hij daardoor in velerlei beslommeringen verkeerde.
Als lid en secretaris van het Collegie van Toezicht over het huis van bewaring is hij tot aan de opheffing daarvan werkzaam geweest.
Ook het voorzitterschap van het uitgebreide Burgerlijk Armbestuur was steeds aan het Burgermeesterschap verbonden.
Hoofdplaats van het kiesdistrict voor de Procinciale Staten, heeft hij tot heden steeds voorgezeten en nu ook in de Hoofdplaats van een kiesdistrict voor de Tweede kamer der Staten-Generaal.
In 1861 werd hij mede gekozen of benoemd tot commissaris-secretaris der spaarbank van het Departement Overmaassche Dorpen der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
Uit den aard der zaak vond hij behalve dat alles een ruimen werkkring te Ridderkerk, met eene wassende bevolking, bij de gestadige uitbreiding van het gemeente- en rijksbeheer; nieuwe regeling bij wetten op het Onderwijs, de Nationale Militie enz; of geheel nieuwe voorziening op weder iets te noemen, die tegen besmettelijke ziekten het Veeartsenijkundig Staatstoezicht;
De veeziekte; hij maakte de campgane mede en ter zake dezen nijpende aangelegenheid werd hij met eenige ambtgenooten gunstig gesignaleerd.
Recent zijn de bemoeiingen met het ijsvermaak te Slikkerveer, al waar hij werkzaam was met 25 veldwachters en 75 man pontonniers, tot handhaving der orde op die zoo uitgebreidde ijsvlakte.
Heeft hij in zijne eerste kleine gemeente bij de toen aanvankelijk in 1848 eenvoudige gemeenteadministratie, steeds alleen gestaan, het moest van zelve volgen dat bij den gestadig toenemenden omvang en de uitbreiding der werkzaamheden, hij te Ridderkerk behoefte had aan hulp en hij was steeds gelukkig in eht vinden in de keus zijner ambtenaren. De beide heeren Nugteren, tegenwoordig gemeente-secretarissen te Charlois en te Moordrecht, stonden hem met hunne kunde en ijver ter zijde en zijn oudste zoon is hen opgevolgd en nog werkzaam.
Met de heeren VLIELANDER en BLOK was hij stichter van de primitieve Provinciale Vereeniging van Burgermeesters en Secretarissen in Zuid-Holland, waruit de tegenwoordige vereniging is ontstaan; zijn advies om elders woonachtig grondeigenaren en indsutrieelen te kunnen aanslaan in de gemeenten waar die goederen en inrichtingen zijn gelegen, is bekend. Ook in de vereeniging van Ambtgenooten in het arrondissements genoot hij de onderscheiding voor te zitten.
Zijne richting was steeds zooveel mogelijk de concilieerende.

- Beroepen naar de Hervormde gem. op het eiland Marken ds. A.J. De Klerck, predikant bij die gemeente alhier.

- Nog is de eerste aanvraag voor concessie voor aanleg en exploitatie eener hoogdrukwaterleiding; in deze gemeente in behandeling bij den gemeenteraad of er is al een tweede dergelijke concessie aangevraagd, ditmaal onder geheel andere voorwaarden.

- In de laatst gehouden zitting van het kantongerecht alhier, werden o.m. de volgende vonnissen uitgesproken:
J.V. te Hoogvliet, overtred. van art. 1, 16 primo en 2 der Wet van 28 Juni 181, S. 97 veroord. tot eene geldb. van f 5 of 2 dagen hechtenis;
A.V. te Ridderkerk, droneknschap en burengerucht bij verstek veroord. tot eene geldb. van f 0,50 en eene van f 3 of een dag en twee dagen hechtenis;
P.K., P.S. en H.L. allen te Ridderkerk, burengerucht te zamen en in vereeniging, bij verstek veroord. ieder tot eene geldb. van f 3 of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner;
D.K. en P.S., beiden te Charlois en wegens dronkenschap bij derde herhaling, ieder bij verstek veroord. tot 4 dagen hechtenis,
A.L. te Katendrecht en C.K. te Charlois, ieder wegens dronkenschap en bij verstek verooord. tot eene geldb. van f 0.50 of 1 dag hechtenis.

- Bolnes, 24 Maart. Heden middag omstreeks een uur is met goed gevolg van de werf der heeren POT alhier te water gelaten, het ijzeren lichterschip genaamd Wilfred, groot ongeveer 500 last, hetwelk gebouwd is voor rekening van den heer S.C. Strijp te Waspik.

- (advertentie) RED STAR LINE,
Belgische Poststoomvaart (Passagiersboten)
van Antwerpen naar New-York
kosteloos vervoer van Roterdam naar Antwerpen.
Nadere inlichtingen te bekomen bij A. Laban te Nieuw-Beierland.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 28 Maart 1888 (11de jg no. 1067)