rijsoord banner

- Rijsoord, 6 Mei. In de zitting van het Kantongerecht te Ridderkerk, dd. 25 Maart 1904, werd o.m. de arbeider Simon Verveer veroordeeld tot eene geldboete ad f 10, subs. 3 dagen hechtenis, wegens overtreding der Leerplichtwet. Van dit vonnis werd door genoemden Verveer cassatie aangeteekend, zoodat de behandeling daarvan Vrijdag j.l. bij de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht plaats had. Door het Openbaar Ministerie werd het vonnis bevestigd, doch de opgelegde straf werd teruggebracht tot f 3 boete, subs. 1 dag hechtenis.

- Op het laatst der vorige week had de koopman G.D. de K. als gewoonlijk zijn hit in de weide, gelegen aan den Pruimendijk laten brengen. Toen hij hem den volgenden morgen door één zijner zoontjes uit de wei liet halen, kwam deze zonder hit terug, want het dier kon geen stap vooruit komen. Na nauwkeurig onderzoek bleek, dat het arme dier de linker-achterpoot was stuk geslagen. Terecht wordt aan verregaande mishandeling gedacht, daar de hit geheel alleen in de weide liep. Voor den koopman De K. was het minder prettig, op zoo'n wijze een beste hit te moeten missen.

- Op uitnoodiging van de Centr. Lib. Kiesvereeniging Ridderkerk, zal a.s. Woensdagavond om 6 uur in de zaal van Van Warendorp alhier optreden de heer Plate van Rotterdam, ter besprekeing van het ontwerp-tariefwet.

- Slikkerveer, 6 Mei. Van de werf van den heer M. v.d. Kuyl, scheepsbouwmeester alhier, is met goed gevolg te water gelaten de zeelichter N.A.S.M. no. 6, groot 810 ton, gebouws voor rekening van den Nederl. Amerik. Stoomvaartmaatschappij te Rotterdam. Deze lichter is gebouwd onder de hoogste klasse der Engelsche LLoyd.

- Jl. Dinsdagmorgen had op de scheepswerf der firma A.F. Smulders alhier een ongeluk ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 7 mei 1904 (27e jg. No. 2739)