rijsoord banner

- Ridderkerk, 25 September. Bij publicatie van den Burgemeester dezer gemeente d.d. 24 dezer is bekend gemaakt, dat het Inschrijvingsregister der Nationale Militie voor de lichting van 1907, met de daaruit opgemaakte alphabetische naamlijst, gedurende acht dagen, van af heden tot en met den 2 October aanstaande, ter gemeentesecretaris voor een ieder ter lezing ligt.
- Het gewoon jaarlijksche onderzoek van de verlofgangers der Landweer zal in deze gemeente worden gehouden op Dinsdag 6 November a.s.
- De heer A. Verheus te Uitgeest, benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school op het Dorp, heeft deze benoeming aangenomen.
- De loting voor de Nationale Militie lichting 1907 zal in deze gemeente plaats hebben op Woensdag 24 October a.s. des voormiddags ten 10 ure.
- Als een bijzonderheid wordt gemeld dat Maandagmorgen j.l. in den tuin achter het Gemeentehuis door werklieden van den timmerman Valkhoff een slang is gevangen ter lengte van +- 60 C.M.
- Zondagavond j.l. zou de Jongelingsvereeniging "Obadje" alhier op het Dorp in het bij-gemeentehuis hare gewone vergadering houden, doch in den regel komen enkele jongelingen alsdan iets vroege vóór dat de vergadering een aanvang neemt om zich een weinig te amuseeren met de voorwerpen die dienst doen bij het Voorbereidend Militair Onderricht. Ook ditmaal was dar zoo, doch wat gebeurde er: de jongeling A.d.O. zou oefeningen maken met een halter (ijzeren staaf met annexe dito schijven); terwijl hij dezen halter nu omhoog tilde, sloeg hij plotseling achteroever en kwam die halter op zijn rechterarm terecht, waardoor dat lichaamsdeel boven de pols brak.
Alweder een waarschuwing voor zooveele anderen.
- J.l. Zondag ontving de Herv. Gem. alhier de verblijdende tijding, dat ds. G. van der Giessen, Predikant der Herv. Gem. te Rotterdam, a.s. Zondagmorgen 30 September voor haar hoopt op te treden. Een volle kerk en een aandachtig gehoor zij ook dezen achtenswaardigen dienaar des Evangelies van harte toegewenscht.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 26-09-1906