rijsoord banner

- Rijsoord, 16 Januari. Van de aanbesteding van het maken van een verdieping op het Rijsoordsch koffiehuis, van den heer D. Van Warendorp alhier, kortelijk medegedeeld in het vorig nummer, in de geheele uitslag als volgt:
Timmerwerk: J. Van Trigt, Heerjansdam, f 2235,--; Gebr. Bestebreurtje, Rijsoord, f 2225,00; G. Valkhoff, Ridderkerk, f 2194; C. Bothof, Zwijndrecht, f 2180; J. Klaus, Dordrecht, f 2069,--; P. Bulsing, Ridderkerk, f 1925,--; P. v.d. Griend, Heinenoord, f 1925,--; H. v.d. Griend, Heinenoord, f 1917,--; J. Van Drunen, Oostendam, f 1900,--; G. Bulsing, Ridderkerk, f 1875,--
Metselwerk: C. Van den Berg, Barendrecht, f 915,--; G. Baxs, Ridderkerk, f 913,--; L. Velthuijzen, Rijsoord, f 897,--; Joh. Kove, Dubbeldam, f 897,--; A. Velthuijzen, Rijsoord, f 892,--; Gt. Pijl, Oud-Beierland, f 879,--; M. Ter Louw, Zwijndrecht, f 875,--; J. Van Dalen, H.-I.-Ambacht, f 849,--; B. Booi, Dubbeldam, f 840,--; A. Onder de Linden, Ridderkerk, f 829,--; L. Velthuijzen, Ridderkerk, 795,--; B. Groeneveld, Dubbeldam, f 790,--; J. Brand, Dubbeldam, f 765,--;
Verfwerk: B. Roos, Ridderkerk, f 452,--; J. Van Noppen, Ridderkerk, f 400,--; P. Klootwijk, Rijsoord, f 389,--; J.A. Van Huijksloot, H.-I.Ambacht, f 379, 25; A. Van Altena, Hooge Zwaluwe, f 269,--; B.A. Mast en J. Van Essen, Heerjansdam, f 265,--
Aan de laagste inschrijvers is het werk gegund.
- Voor ongeveer een jaar werd alhier eene vereeniging opgericht, welke als hoofddoel stelde, de bedelarij in deze gemeente door alle mogelijke en wettige middelen te weren. Heden avond nu hield genoemde vereeniging haar eerste jaarvergadering. Uit een en ander bleek, dat deze jeugdige vereniging ten volle aan haar doel beantwoord heeft. Het aantal bedelaars is werkelijk verminderd. En wel om deze reden, dat zij èn die lid zijn, èn die geen lid zijn, niet meer geven. Ook werd door de vereeniging nu en dan aan zieken versterkende middelen verstrekt. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de ontvangsten bedroegen f 221,05, de uitgaven f 139,67, zoodat er een batig saldo is van f 81,88.
Tot bestuursleden werden herkozen de heeren G.H. De Zeeuw en G. Flohil. Verder werd besloten, tegen het aanstaande jaar eene commissie te vormen, die op nieuwjaarsdag onder de behoeftigen dezer gemeente eene uitdeeling van levensmiddelen zal houden.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 18-01-1893