rijsoord banner

- Rijsoord, 18 Augustus. Het was gisteren avond voor ons eene ernstige ure. Onze Christelijke school, de school met den Bijbel, werd door ds. Sleeswijk Visser alhier plechtig ingewijd. Ja, wel eene ernstige ure, maar desniettemin bemoedigend. Z.Eerw. stelde het verledene en het heden in onze gemeente voor den geest en vermaande in de toekomst, nu de school er staat, de handen niet slap te laten hangen, maar zich aangegord te houden tot den strijd, opdat met de hulp van Jakobs God weldra onze kinderen onder de beaming van het heerlijk Evangelie zouden kunnen worden overgenomen. Niettegenstaande de drukke werkzaamheden was de belangstelling zeer groot. De vier honderd in het schoolgebouw aangebrachte zitplaatsen waren allen bezet.
De 17 Augustus is voor de voorstanders der scholen met den Bijbel een gewichtige dag en zal ook hier voor zeker dubbel in herinnering blijven. Bij het verlaten van het schoolgebouw verkeerden velen zichtbaar onder den indruk van het gehoorde. De collecte aan den uitgang van het gebouw gehouden, bedroeg niet minder dan dertig gulden.

- Deze week vond M. Huizer, landbouwer aan de Zwaan alhier, op zijn land een miniatuurluchtballon, waaraan een briefje bevestigd was, gestempeld Almeloo.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 20 augustus 1887 (10e jg.)