rijsoord banner

- Ridderkerk, 3 Februari. Voor de lichting 1889 der Nationale Militie hebben zich aangegeven in deze gemeente 47 personen.

- Voor de vacaturen van onderwijzer alhier hebben zich aangemeld: voor Bolnes 35 sollicitanten en voor Rijsoord 15, op eene wedde van f 475,-.

- Heerjansdam, 2 Februari. Opgave der in deze gemeente op 1 Januari 1888 aanwezige schoolgaanden en niet schoolgaanden kinderen van 6 tot 12 jaren ....

- (advertentie) RIJKSNORNAALLESSEN.
Aan OUDERS en VOOGDEN wordt bericht,
dat met 1 April 188o weder leerlingen kunnen
worden toegelaten tot de Rijksnornaallessen te Rijsoord.
Inlichtingen verstrekken de onderwijzers aan genoemde inriochting.
Belanghebbende worden uitgenoodigd zich voor
26 Februari a.s.a an te melden bij den ondergeteekende.
De Directeur der Rijksn. te Rijsoord.
J.C. DE BACK.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 Februari 1888 (11de jg no. 1052)