rijsoord banner

- Ridderkerk, 12 November. Bij publicatie van heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is bekend gemaakt, dat bij Koninklijk Belsuit van 31 october 1907 no. 62, het beroep ingestelde door den heer J. Smit te Slikkerveer, tegen hun besluit van 10 April 1907, waarbij aan de maatschappij tot detailverkoop van petroleum "De Automaat", gevestigd te Rotterdam voorwaardelijk vergunning is verleend tot oprichting van eene bergplaats voor petroleum op het perceel gelegen te Slikkerveer, kadastraal sectie A no. 3466 niet ontvankelijk is verklaard.
- De heer W.J. Prins, alhier, heeft zijne benoeming tot opzichter der Drinkwaterleiding aangenomen.
- Aan A. van der Linden, alhier, is door het Bestuur de Rijksverzekeringsbank, eene rente toegekend, als bedoeld in art. 21 der Ongevallenwet 1901.
- Op Dinsdag 19 November a.s. van 's morgens 10 tot 12 uur, zal er ten huize van Dr. Flohil te Rijsoord, gelegenheid bestaan tot gratis inenting en herinenting van personen, die zich daartie aanmelden.
- Het mond- en klauwzeer, dat in deze gemeente op 21 plaatsen onder het vee voorkwam, dat in de weide liep, is geweken verklaard. Thans is echter eenzelfde geval aangegeven dat onder op stal staand vee voorkomt.
- Rijsoord, 12 November. Woensdag 30 October overleed te 's-Gravenhage de WelEd. heer J.C. de Back. Zijn stoffelijk overschot werd 2 November door de familie en eenige vrienden in allen eenvoud ter ruste geleid.
Van 1874-1906 heeft de overledene onder ons geleefd en gewerkt. Hij was Hoofd der Openbare School en Directeur der Rijksnormaallessen alhier; voorzanger bij de Ned. Hervormde Gemeente; gedurende 25 jaren directeur der door hem opgerichte zangvereeniging "Oefening en Uitspanning", terwijl vele jaren een zangschool voor kinderen van 11-16 jaar door hem werd geleid.
Het zou in strijd met den geest van den overledene zijn, wanneer we hier vele woroden van lof aan wilden toevoegen. Toch kunnen wij het niet laten, hem in enkele woorden te gedenken.
Als onderwijzer hebben wij den heer de Back gekend als rechtvaardig en gestreng, het verkeerde niet duldende; steeds op de hoogte van zijn tijd, zoodat hij goed onderlegde leerlingen wist af te leveren, wat vooral zij kunnen getuigen, die na de lagere school nog andere scholen bezochten.
Wat hij als leeraar en directeur der Rijksnormaallessen is geweest, laten wij over aan het oordeel van hen, die hem daar van zeer nabij hebben gekend. Wij weten, dat hij herhaalde malen benoemd werd tot deskundige bij de akte-examens.
Als voorzanger der Ned. herv. Gemeente heeft de heer De Back haar getrouw gediend, ook in dagen van moeite en strijd, wanneer het hem dikwijls zwaar viel.
De zangvereeniging "O. en U." heeft in hem een bekwaam directeur gehad, die haar steeds met vaste hand in alle zaken heeft geleid.
En wie, die des Zondagnamiddags na de kerktijden de kinderzangschool heeft bezocht, haalt zijn hart nog niet eens op aan de schoone, frischgodsdienstige liederen, daar onder leiding van Meester de Back geleerd?
De nagedachtenis van Mijnheer de Back blijve bij jong en oud te Rijsoord in eere.
Hij ruste in vrede!

- Eenige ingezetenen van dit gedeelte der gemeente Ridderkekr hebben zich per adres tot den Gemeenteraad gewend, waain zij dezen verzoeken, maatregelen te nemen tot betere bediening der gasoline-lantaaren bij den Pruimendijk, op den Trandijk en bij de Ned. herv. Kerk.

- De vereeniging ter bevordering van getrouw schoolbezoek zal Vrijdag a.s., des avonds te half acht hare wintervergadering houden ten huizen van den heer G. Vink.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 13 November 1907 (30e jg. No. 3106)