rijsoord banner

- Rijsoord, 16 November. De Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek alhier hield Vrijdagavond jl. hare gewone wintervergadering op de zaal van den heer D. Van Warendorp. De Voorzitter heette de aanwezigen welkom, waarna door den Secretaris de notulen van de vergadering op 9 Mei ll. werden gelezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Uit het verslag van den Penningmeester bleek, dat de inkomsten over het afgeloopen jaar hadden bedragen f 121,28, terwijl de uitgaven f 91,76 beliepen. Bovendien was er in de Nutsspaarbank belegd f 73,79. De rekening werd door eene commissie van twee leden nagezien en accoord bevonden. De heeren P. Plaisier, G. Flohil en W. Van Gilst waren volgens den rooster aan de beurt van aftreding. De heer P. Plaisier had verwacht, niet meer in aanmerking te komen. Na de stemming bleek, dat de aftredenden waren herkozen. De heer W. Van Gilst, die ter vergadering aanwezig was, nam zijne benoeming aan, terwijl de beide andere heeren met hunne benoeming in kennis zullen gesteld worden. De Voorzitter betuigde zijnen hartelijken dank aan allen, zoowel den rijders als geleiders en geleidsters, die krachtig hadden meegewerkt tot het uitstapje in Juni ll. Met algemeene stemmen werd besloten, de leerlingen der openbare school, evenals vorige jaren, op het Sint-Nicolaasfeest te onthalen. Het bestuur werd gemachtigd, in Januari a.s. of desnoods eerder eene vergadering te beleggen, waarop men bespreken zal, welk feestje de schooljeugd zal worden aangeboden ter eere van het huwelijk onzer Koningin. Nadat het een en ander behandeld en besproken was uit de Leerplichtwet, sloot de Voorzitter de vergadering.

- Ds. W. Lamers te Goes, eertijds predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, komt weer op een der beide drietallen te Rotterdam.

- Door de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente alhier is een verzoekschrift aan den gemeenteraad van Ridderkerk gezonde, waarin zij een subsidie vraagt voor het onderhoud van het torenuurwerk.

- Op het erf van den heer J.H. stond Woensdagmorgen jl. een kar. Het vijfjarig zoontje van H., ging, zooals vele kinderen doen, er achteraan hangen, totdat op een gegeven oogenblik de jar achterover duikelde, met het ongelukkig gevolg, dat het ventje met een der beenen er onder geraakte. Toen men het knaapje uit zijne netelige prositie redde, bleek, dat genoemd lichaamsdeel gebroken was.

zaterdag 17 november 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2379