rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Augustus. Onder begunstiging van zeldzaam zomerweer ondernamen 50 leerlingen en oud-leerlingen uit de hoogste klassen der Openbare School Dinsdag j.l. onder leiding van het onderwijzend personeel em mej. J. Flohil, het voorgenomen tochtje naar den Haag en Scheveningen. Per as vervoerd naar het station Barendrecht, waren ze reeds om 8.47 in den Haag, waar de vroolijke troep langs de voornaamste punten trok, om een kijkje te nemen in de vergaderzaal der Eerste Kamer. Van daar ging het door de lommerijke Scheveningsche Boschjes naar "De Bataaf". Van "De Bataaf" naar het strans, waar kousen en schoenen werden uitgetrokken en op 1 of 2 na de zee in. Na het voetbad een eindje verder opgewandeld, om "ezeltje" te kunnen rijden. Daarna de voornaamste punten van Scheveningen bezichtigd en toen per stoomtram naar den Haag terug. Op het perron aangekomen, ging de spoortrein vlak voor den neus der kinderen weg, zoodat eerst gewacht moest worden in den Haag en toen nog in Rotterdam. Het weer liet niet toe, eene korte wandeling door laatstgenoemde stad te doen. Een luid hoera ging op, toen eindelijk door de portiers geroepen werd: "IJsselmonde, Barendrecht" enz. Den geheelen dag heeft het den kinderen an eten en drinken niet ontbroken.
Den leerlingen der overige klassen was den volgenden dag in de school een feestje bereid, waar zij ruimschoots werden onthaald, terwijl ieder nog een cadeautje ontving. Een woord van hartelijken dank komt in de eerste plaats toe aan de Vereeniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek, maar ook aan de heeren, die hun gerij disposibel stelden en voorzeker ook aan de dames en heeren geleidsters en geleiders.
- Het Chr. fanfarekorps "Concordia" alhier behaalde Woensdag j.l. te Gorinchem in den Muziekwedstrijd, uitgaande van den Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Z.-Holland, dend erden prijs, n.l. een zilveren medaille.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 04-08-1906