rijsoord banner

- Ridderkerk, 4 November. Hoewel de laatste weken telkens vele werklieden ontslagen zijn op eene scheepstimmerwerf te Slikkerveer, schijnt hier toch nog altijd meer werk dan werklieden te zijn, daar de vlasboeren blijven klagen over het gering aantal werklieden, dat zij kunnen krijgen. Verscheidene schepen, met gebroken vlas geladen, verlaten dan ook de haven onzer gemeente om het naar andere plaatsen te vervoeren, voornamelijk naar Noord-Brabant, om het aldaar te laten zwingelen en verder gedeeltelijk te verwerken.

- Slikkerveer, 4 November. De heer B. Pot Azn wil in vereeniging met andere ingezetenen alhier eenige lantaarns plaatsen van no. 218 tot 270. Hij zal zich tot den gemeenteraad richten met verzoek of de raad op zich wil bemen die ten koste der gemeente te verlichten. Mocht zulks aangenomen worden, dan zou dit eene eerste schrede zijn tot algemeene verlichting van de buitenwijken onzer gemeente gedurende de donkere wintermaanden; iets dat een ieder, die op de hoogte der zaken alhier is, wel zal beamen.

- Bolnes, 4 November. Voor het herhalingsonderwijs dat alhier aan de openbare school zal gegeven worden, gedurende de wintermaanden hebben zich 10 leerlingen aangegeven.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 5 november 1890 (13e jg. No. 1337)