rijsoord banner

- Oostendam 20 Juni. Er doen zich hier gevallen van mond- en klauwzeer voor onder het vee van de landbouwers B. Plaisier en M. van Kooten.
- Rijsoord, 20 Juni. M. v.d. G. alhier had zich met enkel andere jongens op 14 April j.l. schuldig gemaakt aan diefstal van een aantal ijswafeltjes, chocolade, hoesttabletten enz. en ook enkele heele en halve centen, ten nadeele van den winkelier A.R. van Nes. Zij hadden eerst het oogenblik afgewacht, dat Van Nes een diens vrouw naar de kerk waren en zich daarna met behulp van den huissleutel, dien zij wisten, dat seeds door het echtpaar in een goot werd opgehanden, in den winkel begeven en daar allen om de beurt snoeperijen weggenomen. Hiervoor had v.d. G. zich j.l. Vrijdag te verantwoorden voor de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht. Het O.M. vorderde tegen v.g. G., die niet was verschenen, 2 maanden gevangenisstraf. De 3 medeplichten waren ook gedagvaard, doch hun zaken werden, op grond der Kinderwetten, met gesloten deuren behandeld. In dezelfde zitting der Arr.-Rechtb. werd o.m. het volgende vonnis uitgesproken: M.R. v. C. alhier f 1 boete of 1 dag hechtenis.
- Een nieuw geval van mond- en klauwzeer heeft zich voorgedaan onder het vee van den landbouwer W. Blok, aan de Zwet.
- De heeren P. de Zeeuw en G. de Zeeuw, beiden onderwijzer, behaalden het diploma vanwege den Schoolraad en verwierven de aanteekening voor Ger. Schoolonderwijs.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 21-06-1911