rijsoord banner

- Rijsoord, 25 October. Ter voldoening van artikel VIII van het huishoudelijk reglement hield het ressort "Rijsoord" van de afdeeling Ridderkerk der Zuid-Hollandsche Vereeniging "Het Groene Kruis" Dinsdagavond j.l. in het Rijsoordsch Koffiehuis eene vergadering, welke door 49 leden werd bijgewoond. De Voorzitter den heer G. Flohil, opende de vergadering, heette de aanwezigen welkom en wees er op, hoe wenschelijk het is, dat de vergadering zoo flink mogelijk bezocht worde. Na voorlezing van de notulen der vergadering op 12 October 1908, welke onveranderd werden goedgekeurd, deed de penningmeester rekening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar. Hieruit bleek, dat de inkomsten hadden beloopen f 280,55; en de uitgaven f 132,80. Behalve het batig saldo was er bovendien nog eene som van ruim f 100 in de Spaarbank belegd. De rekening met de noodige bescheiden werd door eene commissie van 2 leden nagezien en accoord bevonden. Uit het rapport over de aanwezige verplegingsartikelen en hun gebruik bleek, dat hiervan +- 24 keer was gebruik gemaakt;
dat voornamelijk ledikanten, urinaals en hospitaallinnen in bruikleen waren afgestaan; dat enkele luchtkussens waren gerepareerd; dat de verschillende artikelen vermeerderd zullen worden met een paar kamergemakken.
Tot afgevaardigden voor de Afdeelingsvergadering, welke gehouden zal worden te Ridderkerk op Dinsdag 29 October a.s. des avonds te 8 uur, werden met meerderheid van stemmen gekomen de heeren B. de Koning, Jb. de Koning<, A.R. van Nes Cz, J.J. van den Berg, B.K. Aalbers, W.H. Lenselink, Joh. van Nes, C. van Nes, Joh. van der Vorm en S. Sleeswijk Visser. De heeren B.K. Aalbers en C. van Nes, bedankten voor hunne benoeming, zoodat in hunne plaatsen werden aangewezen de heeren J.G. de Zeeuw en H. van der Linden Jz, als hebbende, na de 10 bovengenoemde heeren, de meeste stemmen op zich vereenigd.
Bij de behandeling der agenda van de Algemeene Vergadering werd besloten, met het voorstel van de afdeeling Bodegraven-Zwammerdam niet geheel en al mede te gaan; het voorstel van het Hoofdbestuur te verwerpen.
Als afgevaardigde ter Algemeene Vergadering werd voorgesteld de heer Hage te Ridderkerk. Als bestuurslid van het ressort werd bij acclamatie herkozen de heer A.A. van Stipriaan Luiscius, die zich deze benoeming liet welgevallen. Na de gebruikelijk rondvraag sloot de Voorzitter deze vergadering, de aanwezigen bedankende voor hunne belangstelling en de beste wenschen uitsprekende voor "Het Groene Kruis".

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 26 oktober 1907 (30e jg. No. 3101)