rijsoord banner

- Rijsoord, 15 December. De provinciale en Rijks-stierenkeuring, in het 4de district van Zuid-Holland, zal alhier gehouden worden op Woensdag 21 Maart 1906, des morgens te elf uur.
- Maandagavond j.l., toen tram Z 13 den Noldijk verliet, kwam de broodbakkersknecht M.W. te Ridderkerk per as den Dordrechtschen Straatweg afrijden. Doordat genoemde W. volgens het zeggen, op de kar zat te slapen, had hij natuurlijk geen erf in de naderende tram. De hit, door geen krachtige hand meer bestuurd, liep tegen de tram en kreeg zulk een duw, dat hij viel en de kar onderstboven wierp. Hit noch bestuurder werden gewond, de kar daarentegen liep nog al wat schade op.
- Zooals uit de advertentie voorkomende in het nommer dezer courant blijkt, zal de muziekvereeniging "Barendrechts Fanfare", Woensdagavond a.s. te 7 uur, eene uitvoering geven in de gerestaureerde zaal van het Rijsoordsch koffiehuis. Afgaande op de gunstige verslagen der verschillende uitvoeringen dezer vereniging, kunnen wij niet anders, dan iederen muziekliefhebber opwekken, deze gelegenheid niet te laten voorbijgaan. De lage entrée zal wel voor velen geen bezwaar zijn, zich een genoeglijken avond te ontzeggen. Wij hopen, dat het "Barendrechts Fanfare", hetwelk voor ons geen onbekende is, veel succes op 20 December a.s. moge hebben.
- Dinsdag j.l., tusschen schooltijd, speelde de leerlingen der openbare school als gewoonlijk op den Straatweg, het eenige speelterrein voor hen. De zevenjarige P.S. wilde naar de andere zijde van den Straatweg overloopen, toen een tuinderswagen de Rijsoordsche brug kwam afrijden. Het ventje liep tegen het lemoen van den wagen, viel en geraakte onder de wielen, die hem over de borst gingen. opgestaan, liep hij naar huis, hevig verschrikt, en met veel pijn in de borst.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 16 December 1905 nr. 2907 (28e jg.)