rijsoord banner

- Ridderkerk, 16 Juni. Tot onderwijzer aan de christelijke school alhier is benoemd de heer W.A. Zeiler, thans als zoodanig werkzaam te Wageningen.

- Rijsoord, 18 Juni. In verband met de gepleegde mishandelingen tegen de wielrijders is op het laatst van de vorige week de instructie in deze zaak begonnen, waarmede belast is de te IJselmonde gestatioenerde majoor der rijks-veldwacht. het is wel opmerkelijk, dat een persoon, die zich de vorige week in het bijzijn van een vijftal personen op eene min-kiesche wijze over de wielrijders uitliet, ja, zelfs met innerlijk welgevallen stond te vertellen, hoe in een andere streek de fietsrijders geweerd waren, door het leggen van scherp snijdende voorwerpen op het pad, thans in een courant de mishandeling, welke s middags twee fietsrijders ondervonden, eene schandelijke daad noemt. Verloopen Zondag was het weder rustig; een voldoende politiemacht was aanwezig, om de orde te handhaven.

- Terwijl de vader Zondag morgen jl. zat te hengelen en meende dat zijn bijna tweejarig dochtertje onder toezicht van een ander zusje was, viel de lieve kleine, die niet ver van hem aan den slootkant zat, in het water en werd binnen enkele minuten er levenloos uitgehaald.

- De onderwijzers, verbonden aan de rijksnormaallessen alhier, kunnen met trots op hun werk terugzien. Drie leerlingen, eene vrouwelijke en twee mannelijke, welke verlof hadden bekomen, zich te onderwerpen aan het examen, bedoeld bij art. 56a der Wet op het Lager Onderwijs, zijn allen geslaagd. Het zijn mejuffrouw Adr. Van der Gijp en de heeren G.H. Advocaat en L. Van Schagen. De eerste is reeds als onderwijzeres geplaatst aan de openbare school te Ridderkerk. Van harte hopen wij, dat de heeren Advocaat en Van Schagen ook spoedig eene benoemng mogen ontvangen.

- Maandagavond kwam G.G. met twee zijner kinderen op eene karos aanrijden. op eens brak het zoogenaamde zwaanshals, waardoor het achterstuk wipte. G. greep spoedig zijne kinderen, waardoor hij het paard moest loslaten, dat nu vrij zijnde, op hol sloeg. Op den Noldijk werd het paard gegrepen. Het jongste kind kwam met den schrik vrij, doch het oduere had nog al eenige kneuzingen bekomen.
- Als een bewijs, welk een ongunstigen indruk de berichten omtrent het mishandelen van wielrijders op de vreemdelingen gemaakt heeft, kan dienen dat een persoon uit het noorden, die hier Zondag jl. den nacht moest door brengen, eerst te Barendrecht heeft geinformeerd, of het voor zijn veiligheid wel geraden was, op Zondag naar Rijsoord te loopen.

- De heer C. Van Nes alhier, die verleden week de markt bezocht met vlas, dat op Kortrijksche manier was geroot, mocht het genoegen smaken, dit aan een Kortrijksche handelaar te verkoopen voor den prijs f 2,25, waarvoor hij anders, blauw geroot, niet meer dan f 1,75 zou gemaakt hebben. Hieruit blijkt toch alweer, dat de waarde van het vlas door deze bereiding in prijs vermeerdert.

- Als een zeldzaamheid kan van hier worden gemeld, dat bij den arbeider C.N. een kip een ei legde, dat ruim een ons woog en in doorsnede eene lengte had van circac 10 centimeter.

woensdag 17 juni 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1920