rijsoord banner

- Rijsoord, 29 November. De leden der afdeeling "Eiland IJsselmonde' van de Holl. Maatsch. v. Landbouw, zullen op Dinsdag 3 December a.s., des avonds ten zes uur, bij den heer D. Van Warendorp alhier eene Veergadering houden. De punten ter behandeling zijn: Opening. leven van de notulen der vorige vergadering. Ingekomen stukken. benoeming van nieuwe bestuursleden wegens periodieke aftredeing..
- De Vereeniging tot wering van schoolverzuim aan de openbaren school alhier, hield gisteren hare gewone wintervegadering die door 21 leden werd bijgewoond. Na opening door den voorzitter den heer J.C. De Back, las de secretaris de notulen der vorige vergadering, welke onveranderd werden goedgekeurd. Uit het verslag bleek, dat de vereeniging aan verschillende contanten en belegging op de spaarbank pl.m. f 111 te goed heeft. Met groote meerderheud van stemmen werden de aftredende bestuursleden de heeren J.C. De Back en B.J. Aalbers herkozen. Nog werd besloten de leerlingen der openbare school op den zesden December a.s. op sinterklaas te onthalen. Het voorstel van den heer B.J. Aalbers om door het uitreiken van belooningen de herhalingschool te doen bloeien, werd aangehouden tot eene volgende vergadering.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 30 november 1895 (18e jg. nr. 1863)