rijsoord banner

Ingezonden.
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

Eerbied voor het Vreemdelingenverkeer!!
M. d. R.!
We hooren in Dordt tegenwoordig zooveel van vreemdelingenverkeer en van het bevorderen daarvan, dat ik zoo peinzende ook er toe gebracht werd om wat aan het bevorderen te gaan. Ik zag ergens een lornjet en een juffrouw en een driepootigen ezel en daarachter, daarvoor, daarnaast een dringenden troep menschen - en niet ver daarvan het geglimmer van een agentenhelm. Omdat die helm zich niet verwoog, heb ik mij verwogen en gevraagd of al die dringende jeugd en die twee groote menschen die juist stonden tusschen de schilderes en het te schilderen stadsgezichtje, niet eens wat meer eerbied voor de kunst aan den dag zouden leggen.
Ik kan niet zeggen, dat ik erg veel nut van me opmerking had. Een der leegloopende werklieden sprak mij aan als „kale Jakhals.” een andere voegde daar het een en ander aan toe, de kinderen maakten groot lawaai en de schilderes bleef onbewegelijk als de sphynx. Aangezien mij altijd geleerd is dat het Nederlandsche volk een schildersvolk is, heb ik mijn onderzoekingen achter de schilderende dame voortgezet en bevonden, dat de menschen betrekkelijk gelijk hadden. „Eerbied voor kunst” scheen werkelijk een minder gelukkige uitdrukking. Maar voelt u niets, mijnheer de redacteur, voor eerbied voor vreemdelingenverkeer en zoude het niet onzen helmflonkerenden rustbewaarders wat op het hart gedrukt kunnen worden, dat zij dezen eerbied in dit opzicht bij het publiek aankweek?
EEN VREEMDELINGENVERKEER-BEVORDERAAR.

De Dordrechtsche Courant 16-08-1896