rijsoord banner

- Ridderkerk, 20 April. De Muziekvereeniging "Eensgezindheid"heeft van Burg. en Weth. verlof bekomen, voorloopig eene der lokalen van de Openbare School voor hare repetitiƫn te mogen gebruiken.
- Ter gelegenheid van den verjaardag van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden wappperde van de openbare gebouwen en van enkele particuliere woningen en nationale driekleur.
- Bij de vervulling der blijde gebeurtenis ten Hove zal in de Gereformeerde Kerk een dankstond worden gehouden.
- Een heer, komende uit de richting Rotterdam, had j.l. Donderdagavond het ongeluk, doordat de voorvork zijner fiets brak, zoodanig te vallen, dat hij eene wonde aan het voorhoofd bekwam. Dr. Flohil, bij wiens woning het ongeluk gebeurde, legde ten spoedigste een verband.
- Het Bestuur der afdeeling "Rijsoord" der Cent. Lib. Kiesvereeniging in het district Ridderkerk is thans samengesteld als volgt: J.H. Verkerk, voorzitter; P. van Oorschot, vice-voorzitter: J. Slooff, 1ste secretaris; H.G. Janssen, 2de secretaris; A. Zaayer, 1ste penningmeester; J. Herweijer, 2de penningmeester; E. Karsseboom.
Hiervan zullen aftreden in 1910 de heeren Zaaijer en Jansen; in 1911 de heeren Van Oorschot en Herweijer; en in 1912 de heeren Verkerk, Slooff en Karsseboom.
- Mej. E. de Zeeuw legde j.l. Zaterdag met goed gevolg het examen als onderwijzeres af.

- Zwijndrecht, 20 April. Zaterdagavond omstreeks 9 uur, werd de vrouw van P., wonende aan den Onderdijkschen Rijweg, het zoogenaamde Klein-Indie, door haren man het huis uitgejaagd. In woede hierover ontstoken, sleg de vrouw de ruiten van hare woning in, met het gevolg [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 21-04-1909 (no. 3254)