rijsoord banner

- Ridderkerk, 20 Juli. Eene aangename afwisseling voor vele onzer ingezetenen bracht hedenvoormiddag een bezoek van het corps mariniers - ongeveer 170 man sterk - uit Rotterdam. Reeds vroeg in den morgen stonden op hoeken van straten en wegen, die op ons dorp uitloopen, eenige posten. Uit de verte werden schoten gehoord. Blijkbaar gold de krijgsbeweging een aantal op ons dorp. En ja, om elf uur klonk in het centrum onzer gemeente een salvo, dat de vensterglazen dreunden, en mannen en vrouwen, jonge meisjes en kinderen naar buiten vlogen. Het dorp was veroverd; maar broederlijk zaten vriend en vijand weldra op het kerkplein in bevallige groepjes bijeen, om na een uur rustens van den vermoeienden strijd naar hun garnizoen terug te keeren.

- Onze gemeente verkrijgt van het Rijk als buitengewoond subsidie in de kosten van haar lager onderwijs dit jaar f 2000.

- Rijsoord, 21 Juli. Jl. Vrijdag kwam de koopman G. v. N. alhier met een hondenkar in volle vaart aangereden. 't Ging zoo snel, dat hij niet kon voorkomen dat zijne kar in aanraking kwam met een langs den weg staanden wagen, zoo hevig, dat zijn zoontje van de kar viel en bebloed, met een wond aan het hoofd werd opgenomen.

- Jl. Zaterdag was 't weer druk met de passage door deze gemeente. In den voormidddag kwamen een paar fietsrijders met elkaar in botsing. De fietsen beliepen wat schade en een der heeren kreeg een lichte blessure aan de hand. Des avonds liep een meisje van S.D. achter een wagen; toen zij moe werd, liet zij den wagen los, maar geraakte toen onder de paarden van een volgenden wagen. Doordat de koetsier spoedig zijn paarden inhield, liep het nog al wel af en kwam het meisje er af met verwondingen aan hoofd en beenen.

- Mejuffrouw H.G. Van Nes Td.(sic!), evenals verleden jaar weer voor eenige maanden naar Londen vertrekkend om bij een dame uit Californië als kinderjuffrouw werkzaam te zijn, deelt ons mede, hoe praktisch men in Londen werkzaam is om gelden in te zamelen. Voorop gaan 20 of meer lui met hoornmuziek en groote trom. Daarna volgen 30 wagens met lint en bloemen versierd en gevolgd door kinderen, een busje of kistje voor zich houdende, waarop b.v. staat "Voor het Victoria-hospitaal". Vervolgens twee wagens waarin mannen in het wit gekleed gezeten zijn, die een zakje, evenals bij ons de diakenen, bij de menschen, welke in massa zoo'n optocht staan te bezichtigen, rond laten gaan. Dat deze wijze van collecteeren goed succes oplevert, bewijs wel, dat de zakjes telkens in groote beursen werden geledigd.

woensdag 21 juli 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2032