rijsoord banner

- Rijsoord, 21 Juli. Door eenige ingezetenen alhier, is het volgende adres aan den Raad der gemeente Ridderkerk ingediend:
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk.
Ondergeteekende, allen ingezetenen dezer gemeente, wonende te Rijsoord geven eerbiedig te kennen:
dat zoowel bij de beproeving der brandspuit alhier op 7 Juli jl. als bij den laatsten brand op den 17 dezer vooraal overtuigend gebleken is, dat genoemd werktuig tot blusching van brand geheel ongeschikt is.
dat volgens getuigenis van geloofwaardige mannnen de slechte toestand van die spuit reeds van langer dagteekent en bij de gehouden bijeenkomst na de beproeving op de vergadering meer over en tot één persoon is gesproken over eene andere zaak, dan over de hoogst gewichtige zaak, waarvoor men bijeen was;
dat toch ons belang bij een goede brandspuit, met het oog op onze eigendommen van groot gewicht is, wat uwe vergadering wel zal erkennen. Wenden ondergeteekenden zich daarom tot Uwe vergadering, met eerbiedig en dringend verzoek, te willen doen onderzoeken door deskundigen, wat noodzakelijk is, om met vereischten spoed, de zoo hoog noodige verbetering in dien onhaalbaren toestand aan te brengen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 23 juli 1890 (13e jg.)